ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Citrus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Optimum planning for integrating citrus in Nepalese hill farming systems = การวางแผนปลูกส้มเพื่อผสมผสานในระบบฟาร์มบนที่สูงของเนปาล Devendra Gauchan / Gauchan, Devendra / school 1994 /Full Text
Subject
Citrus -- Nepal
Citrus fruits -- Nepal
Agricultural systems -- Nepal
2 Antioxidant activity, biological activities and chemical constituents of some plants from rutaceae family = ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของพืชวงศ์รูเทซิอีบางตัว / Jureeporn Jeamjai / The 2010 /Full Text
Subject
Antioxidants
Free radicals (Chemistry)
Rutaceae
Citrus hystrix
Citrus aurantifolia
3 Effect of heat treatment on anatomical and biochemical changes in tangerine fruit peel during inffction of green mold and chilling injury = ผลของการใช้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและชีวเคมีของเปลือกผลส้มเขียวหวานระหว่างการเข้าทำลายของเชื้อราเขียวและการสะท้านหนาว / Sirisopha Inkha / 2009 /Full Text
Subject
Thermochemistry
Citrus sinensis
Hot water -- Thermal properties
4 Effect of TiO2 photocatalysis washing on the reduction of ethion residue of tangerine after = ผลของการล้างด้วยปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของไททาเนียมไดออกไซด์ต่อการลดสารตกค้างอีไทออนในผลส้มเขียวหวานหลังการเก็บเกี่ยว Harvesting / Siriporn Hassarangsee / 2015 /Full Text
Subject
Citrus fruits -- Harvesting
5 Effects of ozone on postharvest control of penicillium digitatum decay and some biochemical responses in tangerine (Citrus reticulata Blanco cv. Sai Nam Pung) Fruit = ผลของโอโซนต่อการควบคุมการเน่าที่เกิดจาก Penicillium digitatum หลังการเก็บเกี่ยวและการตอบสนองทางชีวเคมีบางประการในผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง / Pornanan Boonkorn / The 2012 /Full Text
Subject
Fungal diseases of plants
Citrus fruits -- Sai Nam Pung
6 คุณภาพและผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลส้มในประเทศไทย = Quality and effect on central nervous system of essential oil from Thai citrus plants / วันวิสาข์ ศรีนวลไชย / 2549 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Central nervous system
Citrus
น้ำมันหอมระเหย
ส้ม -- ไทย


Page : 1