ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Cayley graphs

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization and isomorphism conditions of cayley digraphs of some completely regular semigroups = การหาลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการสมสัณฐานของไดกราฟเคย์เลย์ ของบางกึ่งกรุปปรกติบริบูรณ์ / John Meksawang / The 2014 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Isomorphisma (Mathematics)
Group theory
Graph theory
2 Characterizations of CI-graphs on cayley digraphs of left and right groups = การหาลักษณะเฉพาะของซีไอกราฟบนไดกราฟเคย์เลย์ของกรุปซ้ายและกรุปขวา / Monthiya Ruangnai / 2012 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Graph theory
3 On transitive cayley graphs of strong semilattice of some completely simple semigroups = สตรองเซมิแลตทิซของคอมพลีตลีซิมเปิลเซมิกรุปบางชนิดที่เคย์เลย์กราฟมีสมบัติถ่ายทอด / Sayan Panma / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Geometric group theory
Semigroups
Mathematics
Mathematics -- Graphic methods
4 Rees matrix semigroup of which cayley graph is transitive = กึ่งกรุปเมทริกซ์รีส์ที่กราฟเคย์เลย์เป็นทรานสิทิฟ / Prasit Cholamjiak / 2005 /Full Text
Subject
Semigroups
Cayley graphs
5 Some properties of diamond product of cayley graphs of groups = สมบัติบางประการของผลคูณไดมอนด์ของกราฟเคย์เลย์ของกรุป ;สมบัติบางประการของผลคูณไดมอนด์ของกราฟเคย์เลย์ของกรุป / Jutamas Damnernsawat / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Mathematics
6 Sufficient conditions of CI-graphs on some clifford semigroups = เงื่อนไขเพียงพอของซีไอกราฟกึ่งกรุปคลิฟฟอร์ดบางกึ่งกรุป / Saranya Phongchan / 2012 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Graphic methods


Page : 1