ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Catalysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of transition metal ion doping on the photocatalytic activity of titanium dioxide = ผลของการเจือไอออนโลหะแทรนซิชันต่อความไวปฏิกิริยา โฟโตแคแทลิติกของไทเทเนียมไดออกไซด์ / Natda Wetchakun / 2008 /Full Text
Subject
Iodine
Metal ions
Photochemistry
Transition metal catalysis
2 Photocatalytic activity enhancement of iron-loaded cerium dioxide nanoparticle and its core-shell composites = การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของอนุภาคนาโนซีเรียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเหล็กและที่มีโครงสร้างแบบเปลือกหุ้มแกน / Duangdao Channei / 2014 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Photocatalysis
3 Photocatalytic Degradation Activity of Organic Compounds over Titanium Dioxide-based Catalysts = ประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยแสงของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์ / Natkritta Boonprakob / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Photocatalysis
Organic compounds
4 Syntheses of TADDOL-Anthracene adducts as chiral catalysts for use in asymmetric addition reactions = การสังเคราะห์แทดดอล-แอนทราซีนแอดดักเป็นตัวเร่งไครัลเพื่อใช้ในปฏิกิริยาการเติมแบบอสมมาตร / Duangrat Nim-anussornkul / 2011 /Full Text
Subject
Catalysis
Asymmetric synthesis
5 Synthesis and characterization of bismuth tungstate and molybdate nanostructures for photocatalysis = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนบิสมัท ทังสเตทและโมลิบเดตเพื่อการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง / Phattranit Dumrongrojthanath / 2015 /Full Text
Subject
Nanostructures
Materials science
Photocatalysis
6 Synthesis of bismuth VanadateMetal oxide composites and their photocatalytic properties = การสังเคราะห์วัสดุผสมบิสมัทวานาเดตโลหะออกไซด์และสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง Keerati Tanruean / Kanlaya Pingmuang / 2014 /Full Text
Subject
Photocatalysis


Page : 1