ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า CFLA protein, Penicillium marneffei

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Phenotypic characterization of penicillium marneffei, mannoprotein-like protein six gene deletion strain = การหาลักษณะทางฟีโนไทป์ของเชื้อ penicillium marneffei สายพันธุ์ที่มีการขาดหายไปของยีนแมนโนโปรตีนไลด์ไปรตีนซิกซ์ / Pritsana Sawutdeechaikul / 2011 /Full Text
Subject
CFLA protein, Penicillium marneffei
Mannoproteins


Page : 1