ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Burns

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Body image and self-esteem of burned patients Liu Jianfen / Liu, Jianfen / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Burns and scalds
Body image
Self-esteem
2 Stress and coping among burned patients He Lianxiang / He, Lianxiang / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Burns and scalds -- Patients -- China
Stress (Psychology)
3 การเปรียบเทียบการเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่ได้รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกัน = The Comparison of septicemia in burn patients treated with and without antibiotic prophylaxis / ฐิติญา หงษาวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Septicemia -- Patients
Burns and scalds -- Patients
Antibiotics
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pressure sore prevention among elderly burn patients, burn unit, Lampang hospital / ศิริพร วังแวว / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Decubitus ulcer
Burns
5 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แผลไหม้ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรกช ศรีวิภาต / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บาดแผลและบาดเจ็บ
แผลไหม้ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Cross infection
Burns


Page : 1