ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Bronchi

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bronchodilator activity of phenyl butenol derivatives = ฤทธิ์ขยายหลอดลมของอนุพันธ์เฟนนิลบิวทีนอล / Pilastlak Srisawatdi / 1987 /Full Text
Subject
Bronchi -- Effect of drugs on
Bronchodilator agents
2 Relaxant effect of 5, 7-dihyroxyflavanone on tracheo-bronchial muscle = ฤทธิ์ขยายกล้ามเนื้อหลอดลมของ สาร 5,7-ไดไฮดรอกซีฟลาวาโนน / Supaporn Kansenalak. / 1985. /Full Text
Subject
Muscles -- Effect of drugs on.
Bronchi -- Effect of drugs on.
3 Relaxant effect of phenylalkane derivatives on tracheo-bronchial muscle = ฤทธิ์ขยายกล้ามเนื้อหลอดลมของอนุพันธุ์ฟีนิลอัลเคน / Chompoonuch Ratana. / 1988. /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Phenyl compounds.
Bronchi -- Diseases.
Bronchodilator agents.
4 จุลกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบทางเดินลมหายใจระดับ ตั้งแต่หลอดลมลงไปของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / สุภาพ แสนเพชร / 2537 /Full Text
Subject
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -- กายวิภาค
ระบบหายใจ
Dissertations, academic -- Anatomy
Histology
Respiratory tract disease
Animals, laboratory -- Mammals
Bronchi
Mammals
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้คำแนะนำมารดาในการดูแลเด็กต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จังหวัดเชียงใหม่ / พรรณทิภา ฝั้นแจ้ง / 2544 /Full Text
Subject
โรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก
บุตร -- การดูแล -- เชียงใหม่
มารดา
สถานีอนามัย
บุคลากรสาธารณสุข
Respiratory infections in children -- Chiangmai
Bronchitis in children


Page : 1