ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Brain injuries

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Sensory stimulation process and cognitive function among the persons with traumatic brain injury = กระบวนการกระตุ้นประสาทสัมผัสและความสามารถในการรับรู้ในผู้ที่มีภาวะบาดเจ็บสมอง / Siriluck Kaewsriwong / 2013 /Full Text
Subject
Brain injuries
Cognition
2 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะ อุณหภูมิกายสูงในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Development of clinical practice guidelines for hyperthermia management in patients with traumatic brain injury, Chiangrai Prachanukroh Hospital / พิรานันท์ เงินแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สมอง -- โรค
Body temperature
Brain injuries
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุบาดเจ็บสมองที่ได้รับการผ่าตัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of pressure sores prevention among postoperative elderly patients with traumatic brain injury, male surgical ward, Lamphun hospital / ศศิธร พิชัยพงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
Pressure ulcer -- prevention & control
Brain injuries
Brain injuries
Brain -- surgery
4 ผลของการจัดท่าต่อระดับความดันในกะโหลกศีรษะและแรงดันกำซาบสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง : การวิเคราะห์เมตา = Effects of positioning on intracranial pressure and cerebral perfusion pressure among brain injury patients : a meta-analysis / เกษณี คุณคง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Brain injuries
กะโหลกศีรษะ
ความดัน
สมอง
5 ผลของการวางแผนจำหน่ายผู้บาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยจากแผนกฉุกเฉินต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแล = Effects of emergency department discharge planning for persons with mild traumatic brain injury on caregivers' knowledge and practice / เสาวนุช สมศรี / 2558 /Full Text
Subject
Patient discharge
Brain injuries
Care gives
Knowledge
6 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง = Effects of empowerment on caring capabilities among caregivers of patients with traumatic brain injury / เพ็ญนภา จายวรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
Empowerment
Brain injuries


Page : 1