ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Boxing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์เชิงคิเนแมติคส์ท่าไม้ตายของมวยไทย = Kinematics analysis of Thai Boxing Mai Tai pattern / จำรัส จันเป็ง / 2552 /Full Text
Subject
มวยไทย
กีฬา -- แง่สรีวิทยา
Biomechanics
Boxing
2 ผลของการเต้นแอโรบิกแบบมวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความพึงพอใจ = Effect of aerobic dance with Thai boxing style on physical fitness and satisfaction / ณัฐพล ประภารัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
Exercise
Boxing
แอโรบิก (กายบริหาร)
มวยไทย
การออกกำลังกาย


Page : 1