ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Blowflies -- Biology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Spatial and temporal distribution and biology of the blow fly, Achoetandrus rufifacies (Macquart) = การกระจายเชิงพื้นที่และเชิงเวลา และชีววิทยาของแมลงวันหัวเขียว Achoetandrus rufifacies (Macquart) / Tunwadee Klongklaew / The 2015 /Full Text
Subject
Blowflies -- Biology
Parasitology


Page : 1