ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Biodiversity

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity and production of L-sorbose by acid-tolerant acetic acid bacteria = ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิต แอล-ซอร์โบส โดยอะซิติกแอซิคแบคที่เรียที่ทนกรด / Watcharee Hanmoungjai / 2006 /Full Text
Subject
Acetobacter
Biodiversity
Biological diversity
2 Biodiversity and secondary metabolites of actinomycetes from rhizosphere soils of some medicinal plants = ความหลากหลายทางชีวภาพและเมแทโบไลต์ทุติยภูมิของแอกติโนไมซีสต์จากดินรอบรากพืชสมุนไพรบางชนิด / Sutthinan Khamna / 2009 /Full Text
Subject
Biodiversity
Metabolites
Actinomyces
3 Biodiversity and secondary metabolites of endophytic fungi isolated from some medicinal plants in Northern Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพและสารทุติยภูมิเมแทโบไลต์ของราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชสมุนไพรบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย / Nakarin Suwannarach / 2013 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand, Northern
Biodiversity
Biochemistry
4 Biodiversity and utilization of plants from protected and utilized forests by Tai Yai communities in Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces = ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชจากป่าอนุรักษ์และป่า ใช้สอยโดยชุมชนชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน / Tanpichcha Phongloy / The 2015 /Full Text
Subject
Biodiversity -- Thailand, Northern
Conservation of natural resources
5 Biodiversity of saprobic and pathogenic fungi on selected pandanus and dracaena lourieri = ความหลากหลายทางชีวภาพของราแซพโพรบและราก่อโรคในเตยที่เลือกสรรและจันทร์ผา / Sutheera Thongkantha / 2006 /Full Text
Subject
Biodiversity
Fungi
Pathogenic fungi
6 Biodiversity of the fungi genus Lactarius (Basidiomycota) in Northern Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพของฟังใจสกุล Lactarius (Basidiomycota) ในภาคเหนือของประเทศไทย / Le Thanh Huyen / 2007 /Full Text
Subject
Biodiversity
Lactarius
Fungi
Fungi -- Asia
7 Diversity and phylogeny of the genus Phyllosticta = ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราสกุล Phyllosticta / Nilam Fadmaulidha Wulandari / 2013 /Full Text
Subject
Fungi
Biodiversity
8 Roles and importance of sacred Forest in biodiversity conservation in Mae Chaem District, Chiang Mai Province = บทบาทและความสำคัญของป่าศักดิ์สิทธิ์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / Auemporn Junsongduang / The 2014 /Full Text
Subject
Biodiversity conservation -- Mae Chaem (Chiangmai)
Biodiversity conservation -- Citizen participation


Page : 1