ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Aromatic compounds

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Aromatic Organodiamine templating function on the Synthesis of New Metal-organic compounds = ฟังก์ชันการเป็นแม่แบบของอะโรมาติกออร์กาโนไดเอมีนที่มีต่อการสังเคราะห์สารประกอบโลหะ-อินทรีย์ชนิดใหม่ / Yothin Chimupala / 2010 /Full Text
Subject
Organometallic compounds
Aromatic organodiamine
2 Development of analytical method employing headspace-gas chromatography for determination of an aroma compound in rice leaves = การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่ใช้เฮดสเปซ-แก๊สโครมาโทกราฟีเพื่อหาปริมาณสารหอมในใบข้าว / Pittayaporn Boontakham / The 2012 /Full Text
Subject
Aromatic compounds
Rice
3 Isolation and analysis of aroma-active components in root of Vetiveria zizanioides nash / Patcharee Pripdeevech / 2003 /Full Text
Subject
Aromatic compounds -- Synthesis
Vetiver
4 Optimization of solid phase microextraction techniques for the determination of BTEX compounds in real samples / Kuntima Saraubon / 2001 /Full Text
Subject
Aromatic compounds -- Synthesis
Gas chromatography
5 Quantification of aroma compound 2-Acetyl-1-Pyrroline released from scented rice seed by headspace gas chromatography / Wantanee Srisuwan / 2003 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Rice -- Seeds
Aromatic compounds


Page : 1