ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 209 รายการ จากคำว่า Arm

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Pharmacological activities of the bronchodilator saponins froms leaves of schefflera leucantha viguier = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารซาโปนินที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลมจากใบหนุมานประสานกาย Pasirat Witthawaskul / Parirat Witthawaskul / 2003. /Full Text
Subject
Saponins
Dissertations, academic -- Pharmacology
Saponis -- Pharmacodynamics
Plant extracts
Schefflera leucantha viguier
142 Phenyl butenol derivatives : investigation on the uterine relaxant activity Waraporn Sae Lee / Waraporn Sae Lee. / 1990 /Full Text
Subject
Phenyl butanol.
Uterus -- Effect of drugs on.
Drugs -- Structure-activity relationships.
Pharmaceutical chemistry
Dissertations, academic -- Pharmacology
Myometrium
Uterus
143 Physical properties of ostrich-meat yor (Thai sausage) blended with hyrocolloids following high pressure treatment = สมบัติทางกายภาพของเนื้อนกกระจอกเทศยอผสมไฮโดรคอลลอย์ที่ผ่านการแปรรูปด้วยความดันสูง / Utaiwan Chattong / 2007 /Full Text
Subject
Ostriches
Ostriches -- Anatomy
Ostrich products industry
Ostrich farms
144 Politics of organic agriculture in the context of flexible accumulation and agricultural restructuring in Northeastern Thailand = การเมืองของเกษตรอินทรีย์ ภายใต้บริบทของการสะสมสมทุนแบบยืดหยุ่นและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Natedao Taotawin / The 2011 /Full Text
Subject
Organic farming -- Thailand, Northern
Agriculture
145 Population pharmacokinetics and pharmaceutical care for patients taking phenytoin = เภสัชจลนศาสตร์ของประชากรและการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาเฟนิโตอิน / Juntip Kanjanasilp / 2006 /Full Text
Subject
Pharmaceutical care
Phenytoin
Pharmacokinetics
146 Potential of carboxymethyl modified mungbean starch as a carrier in a controlled release drug delivery system = ศักยภาพของแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยคาร์บอกซีเมทธิลในการเป็นสารตัวพาในระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย / Pasit Anutrakulchai / 2010 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Drug -- Coatings
Pharmaceutical technology
Mung bean
Carboxymethyl
147 Preparation and characterization of drug-solution-dropping tablet = การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะของยาเม็ดหยดสารละลาย / Orawan Chitvanich / The 2009 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Solutions (Pharmacy)
Drugs -- Solubility
Drug-solution-dropping tablet
Diazepam
148 Relaxant effect of phenylalkane derivatives on tracheo-bronchial muscle = ฤทธิ์ขยายกล้ามเนื้อหลอดลมของอนุพันธุ์ฟีนิลอัลเคน / Chompoonuch Ratana. / 1988. /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Phenyl compounds.
Bronchi -- Diseases.
Bronchodilator agents.
149 Rice diversity and farmers' management in Houaphanh Province of the Lao PDR / Khampheng Mounmeuangxam / 2003 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties -- Laos -- Houaphanh
Farm management -- Laos -- Houaphanh
Farmers -- Laos -- Houaphanh
150 Situated knowledge of the management of aquatic food biodiversity within a rice field ecosystem : a case study of Houay Yae Village, Vang Vieng District in Central Laos = ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในระบบนิเวศนาข้าว : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยแย้ เมืองวังเวียง ภาคกลางของประเทศลาว / Kolakoth Phommalinh / The 2013 /Full Text
Subject
Farms -- Laos
Biotic communities -- Laos
Local wisdom -- Laos
151 Size efficience in rice based multiple cropping systems in the Chiang Mai Valley Zhang Rentian. / Zhang, Rentian. / 1991. /Full Text
Subject
Cropping systems -- --Chiang Mai.
Farms, Size of -- --Chiang Mai.
Rice.
152 Socio economic evaluation of integrated soil, water conservation and cropping systems : case study in Namlang area, Mae Hong Son province / Ashadi. / 1992. /Full Text
Subject
Contour farming.
Grassed waterways.
Soil conservation -- --Mae Hong Son.
Cropping systems -- --Mae Hong Son.
153 Socio-economic Conditions Affecting Small Farmers' Management of Wetland Agro-Biodiversity in Dong San Village, Sakon Nakhon Province, Thailand = เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการจัดการความ หลากหลายทางชีวภาพด้านเกษตรของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านดงสาร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย / Yupaporn Siribut / The 2010 /Full Text
Subject
Biological diversity
Wetland management
Farmers -- Sakon Nakhon
154 Spectrophotometric method for the determination of gentamicin in pharmaceutical preparations = วิธีสเปคโตรโฟโตเมตรีสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณเจนตาไมซินในยาเตรียม / Achara Yanvudhi / 1995 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Spectrophotometry
Drugs -- Analysis
Gentamicin
155 Struggle of organic rice production in Chiang Mai from the influences of commercial rice production regime = การต่อสู้ดิ้นรนของการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่จากอิทธิพลของระบอบข้าวพาณิชย์ / Tanyaporn Kerdnoi / The 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Planting -- Chiangmai
Rice -- Organic farming -- Chiangmai
156 Supply chain optimization of niche products within agricultural clusters: a knowledge management approach to reducing rural poverty = การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสมของสินค้าเกษตรตลาดเฉพาะในเครือข่ายวิสาหกิจสินค้าเกษตร: การจัดการความรู้เพื่อลดความยากจนในชนบท / Puttawan Khuntonthong / The 2011 /Full Text
Subject
Farmers
Poverty
157 Sustainability assessment of surface and drip irrigation for banana cultivation in dry zone, Sri Lanka = การประเมินความยั่งยืนของระบบการชลประทานแบบปล่อยน้ำบนผิวดินและแบบน้ำหยดสำหรับการปลูกกล้วยในเขตแห้งแล้งของประเทศศรีลังกา / Akunuge Manjula Udayanandana Pinnalanda / 2007 /Full Text
Subject
Irrigation farming
Sustainable development
158 Synthesis of morin esters = การสังเคราะห์มอรินเอสเทอร์ / Chalerm Saiin / 1997 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Drugs -- Structure-activity relationships
Prodrugs
Flavonoids
159 The 24-hour lithium plasma level as a prognosticator of appropriate lithium doses = ระดับลิเธียมในพลาสมาที่ 24 ชั่วโมงเป็นตัวคาดหมายขนาดลิเธียมที่เหมาะสม / Kanittha Mongkonthep / 1994 /Full Text
Subject
Lithium
Lithium carbonate
Manic-depressive psychoses
Dissertations, academic -- Pharmacology
160 The Comparative single- and multiple-dose pharmacokinetic studies of immediate-and modified-release phenytoin capsules = การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาเฟนิโทอินแคปซูลแบบธรรมดาและแบบออกฤทธิ์เนิ่นโดยการใช้ยาครั้งเดียวและการให้ติดต่อกัน / Nuchanart Chaichana / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, accademic -- pharmacology
Phentoin -- pharmacokinetics


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11