ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 209 รายการ จากคำว่า Arm

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Livelihood strategies of farmers in dry zone of Myanmar in coping with poverty and vulnerability = ยุทธวิธีในการดำรงชีวิตของเกษตรกรในเขตแห้งเล้งของประเทศเมียนมาร์ในการจัดการกับความยากจนและความเปราะบาง / Khin Moe Kyi / The 2013 /Full Text
Subject
Farmers -- Burma
Poverty -- Burma
122 Living with opium : libelihood strategies among rural uplanders in Southern Shan State, Myanmar = การมีชีวิตอยู่กับฝิ่น : กลยุทธ์การดำรงชีวิตของคนชนบทบนพื้นที่สูงทางตอนใต้ของรัฐฉาน ประเทศพม่า / Khun Moe Htun / 2014 /Full Text
Subject
Opium -- Planting
Opium
Farmers -- Social aspects
Ethnic groups -- Myanmar
123 Management practices associated with bulk milk somatic cell count of smallholder dairy farms in Chiang Mai Province = ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการฟาร์มและระดับเซลล์โซมาติกของถังนมรวมของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Tawatchai Singhla / 2010 /Full Text
Subject
Dairy farming -- Management
Dairy cattle -- Thailand, Northern
Somatic cells
124 Molecular Mechanisms of RCL of maspin on anti-invasion of human breast carcinoma cell = กลไกระดับโมเลกุลของอาร์ซีแอลของแมสปินต่อการต้านการรุกรานของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ / Chakkrit Khanaree / 2013 /Full Text
Subject
Molecular Mechanisms of Pharmacological Action
Carcinoma
SERPIN-B5
Breast neoplasms -- therapy
Antineoplastic agents
Breast -- Cancer
125 Nasal mucosa responses after ephedrine nasal spray measured by rhinomanometry and peak nasal inspiratory flow in healthy male volunteers = การตอบสนองของเยื่อบุจมูกหลังพ่นยาเอฟฟิดรินวัดโดยวิธีไรโนมาโนเมตทรีและพีคนาซอลอินสไปราตอรีโฟลว์ในอาสาสมัครชายสุขภาพดี / Cheewin Trakarnsilpa / The 2016 /Full Text
Subject
Pharmacology
Drug utilization
Nose -- Diseases
126 Neoliberalization of agrobiodiversity and the livelihood struggles of the small-scale farmers under the integration of global seed market = กระบวนการเสรีนิยมใหม่ของความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตรและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำเนินชีวิตของเกษตรกรรายย่อยภายใต้การบูรณาการของตลาดเมล็ดพันธุ์โลก / Sakakrin Na Nan / The 2015 /Full Text
Subject
Neoliberalism
Farmers -- Social aspects
127 Optimal production systems towards Socio economic and environmental Balance in Highland Community of Chiang Mai Province = ระบบการผลิตที่เหมาะสมสู่ความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ / Tinnarat Pitakpongjaroen / 2015 /Full Text
Subject
Farm produce
Agriculture
128 Optimal resource management with the multiple goals of citrus-based farming systems at farm and watershed levels, Chinag Mai Province = การจัดการทรัพยากรแบบหลายเป้าหมายอย่างเหมาะสมในระบบฟาร์มที่มีส้มเป็นหลักในระดับฟาร์มและลุ่มน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ / Panitpim Sittisak / 2014 /Full Text
Subject
Farm management
Agricultural systems
129 Organic farming system in the context of sufficiency economy: case study of organic farmers in Mae Rim watershed, Chiang Mai Province = ระบบเกษตรอินทรีย์ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศีกษาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / Tawan Hangsoongnern / The school 2013 /Full Text
Subject
Organic farming -- Chiang Mai
Farmers -- Chiang Mai
130 Phamacognostic characteristics and basic chemical constituents of five species of smilax = ลักษณะเฉพาะทางเภสัชเวทและองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของพืช 5 ชนิดในสกุลสไมแลกซ์ / Sirikate Samadthasinwanich / 2003 /Full Text
Subject
Smilax
Pharmacognosy
131 Pharmacokinetic interaction between orally administered isoflavones and vitamin D plus calcium supplement in Thai Postmenopausal = อันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างไอโชฟลาโวนรูปแบบรับประทานกับการเสริมวิตามินดีและแคลเซียมในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทย / Paveena Pongnad / 2010 /Full Text
Subject
Pharmacokinetics
Isoflavones
Vitamins
Calcium
132 Pharmacokinetic study of phenytoin in Thai subjects = การศึกษาเภสัชจลนพลศาสตร์ของพินัยโทอินในคนไทย Pajaree Sriutta / Pajaree Sriuttha / 1990 /Full Text
Subject
Phenytoin
Drugs -- Bioavailability
Pharmacokinetics
133 Pharmacokinetics and bioavailability studies of lithium carbonate capsules and tablets available in Thailand = การศึกษาเภสัชจลนพลศาสตร์ และการเอื้อประโยชน์ในร่างกายของแคปซูลและยาเม็ดลิเธียมคาร์บอเนตในประเทศไทย / Wanida Pumpaisalchai / 1995 /Full Text
Subject
Lithium carbonate -- Pharmacokinetics
Lithium carbonate -- Bioavailability
134 Pharmacokinetics of Caffeine and antioxidant effects after coffee enema or coffee consumption in healthy Thai male volunteers = เภสัชจลนศาสตร์ของแคฟเฟอีนและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากการสวนทวารหนักด้วยน้ำกาแฟหรือการดื่มกาแฟในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี / Nisanuch Torsri / 2009 /Full Text
Subject
Pharmacokonetics
Free radicals
Caffeine
Coffee
135 Pharmacokinetics of caffeine and effects on cardiovascular system after ingestion of caffeinated drinks = เภสัชจลนศาสตร์ของแคฟเฟอีนและผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดหลังการดื่มเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน Jarunsri Khounvong / Jarumsri Khounvong / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Caffeine -- Pharmacokinetics
Cardiovascular system
136 Pharmacokinetics of ganoderic acids A and F after oral administration of ling zhi preparation in healthy thai male volunteers = เภสัชจลนศาสตร์ของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟ หลังการรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี / Sasinun Sadja / 2011 /Full Text
Subject
Pharmacokinetics
Plants, Medicinal
Heptanoic Acids
ganoderic acid A
ganoderic acid F
Drug, Chinese Herbal (ling zhi)
137 Pharmacokinetics of gentamicin in anemic patients / Vilai Baosoung. / 1990 /Full Text
Subject
Gentamicin
Aminoglycosides.
Anemia.
Pharmacokinetics.
Dissertations, academic -- Pharmacology
138 Pharmacokinetics of isoflavones, daidzein and genistein, after ingestion of soy beverage compared with soy extract capsules in Thai postmenopausal women = เภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวน เดดซีนและเจนนีสทีน หลังดื่มเครื่องดื่มถั่วเหลืองเทียบกับการรับประทานสารสกัดถั่วเหลืองชนิดแคปซูลในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทย / Ekasin Anupongsanugool / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Pharmacology
Soy beans
Soy milks
Post menopause
139 Pharmacokinetics of oral Lidocaine and Nifedipine in patients with liver cirrhosis = เภสัชจลนศาสตร์ของลิโดเคนและไนเฟดดิปินเมื่อให้โดยการรับประทานในผู้ป่วยโรคตับแข็ง / Darawan Klangwarnwong / 1995 /Full Text
Subject
Liver -- Effect of drugs on
Liver -- Cirrhosis
Pharmacokinetics
140 Pharmacolgical characterization of coscinium fenestratum, tinospora crispa and tinospora cordifolia = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแห้ม บอระเพ็ด และชิงช้าชาลี / Rudeewan Tungpradit / 2010 /Full Text
Subject
Coscinium fenestratum
Tinospora crispa
Tinospora cordifolia
Pharmacology


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11