ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 209 รายการ จากคำว่า Arm

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การพัฒนาวิธี อะตอมมิก แอบซอพซัน สเปกโทรเมตรี แบบ กราไฟท์ เฟอร์เนส เพื่อวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเลือดของเด็กไทย / กัญนาถ กิ่งจันทร์ / 2540 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
เด็ก -- ไทย
ตะกั่วในร่างกาย
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรเมตรี
Dissertations, academic -- Pharmacology
Lead -- Analysis
182 การพัฒนาเอกสารให้คำแนะนำแบบรูปภาพสำหรับยาที่ต้องระมัดระวังสูงกลุ่มเมทิลแซนทีน = Development of pictogram for informing patient about high alert drugs in methylxanthine group / ทิพย์สุดา เปรมภูติ / 2557 /Full Text
Subject
Methylxanthine
Pharmacy -- Information services
183 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิในกระบวนการพัฒนาระบบงานบริการส่งมอบยาและให้คำแนะนำการใช้ยา = Participation of primary health care personnels in developing process of drug dispensing and drug counseling service system / ดรุวรรณ คลังศรี / 2556 /Full Text
Subject
Hospitals -- Drug distribution system
Pharmacy -- Information services
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล--ระบบการจ่ายยา
การบริบาลทางเภสัชกรรม
184 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดใบราตรีต่อบริเวณปลายประสาทและกล้ามเนื้อลายในหนูขาว = A Pharmacological study of the effects of ratree (Cestrum nocturnum Linn.) leaves extracts on neuromuscular synapse in ratrs / สิริพันธ์ ธนุษย์พงษ์ / 2526 /Full Text
Subject
เภสัชวิทยา -- วิจัย
ราตรี -- การทดลอง
สมุนไพร -- การทดลอง
หนู -- การใช้เป็นสัตว์ทดลอง
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Animals laboratory -- Rats
185 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบรางจืด = The pharmacological studies of rang jert leaves / วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์ / 2523 /Full Text
Subject
รางจืด -- วิจัย
ใบรางจืด -- วิจัย
สมุนไพร -- วิจัย
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Thunbergia laurifolia linn
186 ความร่วมมือของเภสัชกรและทีมสหวิชาชีพในการจัดการระบบการติดตามการให้ยาที่ต้องระมัดระวังสูงของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Collaboration of pharmacists and health care team on the management of high alert drug monitoring system for inpatient services at Sarapee Hospital, Chiang Mai Province / ศุภนิตย์ อินทารักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
Drugs -- Safety measures
Drugs -- Administration
Medication errors
Pharmacists
การใช้ยา
โรงพยาบาล -- ระบบการจ่ายยา
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
187 ค่าใช้จ่ายสุทธิทางตรงจากการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยในชายแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง / ศิวพร กฤตมโนรถ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Medical care, Cost of -- Lampang
Hospitals -- Inpatient services
Pharmaceutical care
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
เภสัชกรรม -- ค่าใช้จ่าย
188 คุณภาพการบริการของแผนกเภสัชกรรมในทัศนะของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ / พยอม เพชระบูรณิน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์. แผนกเภสัชกรรม -- การบริการ
เภสัชกรรม
Hospitals -- Outpatient services
Pharmacy
189 ต้นทุน และต้นทุนต่อหน่วยของฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อมรรัตน์ ดำศรี / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โรงพยาบาล -- ต้นทุนต่อหน่วย
Unit cost
Community Pharmacy
Community Hospitals
190 ประสิทธิผลและบทบาทของเภสัชกรในทีมสหสาขวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว = Effectiveness and pharmacist's role in health profession team for Type 2 diabetic patients care at a Ward, Pua Crown Prince Hospital / กรรณิกา ปัญญาภู / 2550 /Full Text
Subject
Non-insulin-dependent diabetes
Pharmacist and patient
Diabetes
191 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ / กาญจนา หัตถสิน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
เภสัชกรรม
Pharmaceutical services -- Chaing Mai
Hospital and community -- Chaing Mai
Hospitals -- Outpatient services
192 ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลทางคลินิกที่เกิดจากการแก้ปัญหาของเภสัชกรในผู้ป่วยนอกโรคต้อหิน / รัชดา โตอนันต์ / 2548 /Full Text
Subject
Drug-related problems
Glaucoma
Pharmacists
ต้อหิน
ตา -- โรค -- การรักษาด้วยยา
193 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของแขนต่อความแม่นยำในการยืนยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล = Effect of using arm strength training program on accuracy in long distance basketball shooting / นรินทร์ แสงศรีจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
Physicle fitness
Muscle strength
Arm
สมรรถภาพทางกาย
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
บาสเกตบอล -- การฝึก
194 ผลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในรูปแบบการจัดการเชิงระบบระหว่างเครือข่ายบริการทางการแพทย์ที่มีเภสัชกรและแกนนำผู้ติดเชื้อในคลินิก NAPHA โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Outcomes of HIVAIDS patients care by systematic approach management between medical service network with a pharmacist and core patient activists in NAPHA clinic at Chaehom Hospital, Lampang Province / วลัยลักษณ์ เจียรพินิจนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแจ้ห่ม. คลินิก NAPHA
โรคเอดส์ -- การรักษาด้วยยา
การติดเชื้อเอชไอวี
บริการทางการแพทย์ -- ลำปาง
โรงพยาบาล -- การบริหาร
AIDS (Disease) -- Chemotherapy
HIV-positive persons
Outcome assessment (Health care)
Pharmacist and patient
195 ผลการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับการรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิบางแม่นาง = The Outcome of pharmacist participation in multidisciplinary team to develop primary health care service system for Diabetic patients at Bang Mae Nang Primary Care Unit / ศุภวรรณ กฤษณะทรัพย์ / 2549 /Full Text
Subject
Pharmacists
Pharmaceutical services
Diabetics
196 ผลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสุโขทัย = Outcomes of out patient pharmaceutical care on compliance of hypertensive patients at Sukhothai Hospital / สุภัณลินี ปรีชากุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสุโขทัย
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- สุโขทัย
ความดันเลือดสูง -- การรักษา
Pharmaceutical care
Hospitals -- Outpatient services
Hypertension -- Patients
197 ผลของการกระตุ้นด้วยวิธีโทรศัพท์โดยเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดอยสะเก็ด = The Effects of telephone reminder by pharmacist on antihypertensive drugs medication taking adherence of outpatients at Doisaket Hospital / นรรัตน์ สมเพชร / 2549 /Full Text
Subject
Pharmacists
Hypotensive agents
Hospitals -- Outpatient services -- Chiang Mai
198 ผลของการบริบาลเภสัชกรรมที่มีต่อมูลค่าการรักษาที่ประหยัดได้ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลเลย = Impacts of pharmaceutical care on cost saving at Medical Ward, Loei Hospital / บุปผา ศิริประภัสสร์ / 2548 /Full Text
Subject
Pharmaceutical care -- Loei
Hospital wards -- Loei -- Costs
199 ผลของการให้บริบาลเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of pharmaceutical care on quality of life in Lung cancer patients treated with chemotherapy at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital, Chiang Mai province / เยาวภา เชื้อพูล / 2548 /Full Text
Subject
Pharmaceutical care
Quality of life
Lungs -- Cancer -- Patients
Chemotherapy
200 ผลของการให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัสโรงพยาบาลชลบุรี = Pharmaceutical care in naive AIDS patients treated with antiretroviral drug regimen at Chonburi Hospital / ศุลักษณ์ สุนทรส / 2549 /Full Text
Subject
Pharmaceutical care
AIDS (Diseases) -- Patients
Antiretroviruses


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11