ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Anxiety -- In old age

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา / วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ / 2536 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
สถานสงเคราะห์คนชรา -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Dissertations, Academic -- nursing
Anxiety -- In old age
Health -- In old age
2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุก่อนเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for knowledge provision to reduce anxiety among elderly patients before a major operation, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จตุรดา จริยานุกูล / 2557 /Full Text
Subject
Anxiety -- in old age
Surgery
Knowledgge
Preoperative care


Page : 1