ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Antiretroviral agents

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสจากวิธีวัดที่แตกต่างกัน กับผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ = A Comparison of association between antiretroviral adherence from different measures and clinical outcomes in HIV patient at Thatum Hospital, Surin Province / ภารดี ปลอดภัย / 2551 /Full Text
Subject
Antiretroviral agents -- Therapeutic use
HIV infections
HIV-positive persons -- Surin
2 แบบแผนความสัมพันธ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ หลังรับยาต้านไวรัส = Relationship pattern and sexual risk-taking behavior of people living with HIVAIDS after taking antiretroviral drug / รจนา ญาณปรีชาชาญ / 2550 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
เพศสัมพันธ์
สารต้านไวรัส
Acquired immunodeficiency syndrome
Sex
Antiretroviral agents


Page : 1