ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 81 รายการ จากคำว่า Anatomy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์ของ Lamina กับระดับการทำ Laminectomy ที่มีผลต่อความมั่นคงของกระดูกคอ / พัชรินทร์ สุรินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
กระดูกคอ
กระดูกคอ -- ศัลยกรรม
Dissertations, academic -- Anatomy
62 การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนกลัยโคคอนจูเกทของเซลล์ต่อมภายในต่อมน้ำลายหลักของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / กมลทิพย์ ราศรี / 2544 /Full Text
Subject
ต่อมน้ำลาย
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
เซลล์
Dissertations, academic -- Anatomy
63 การศึกษารูปแบบของเส้นประสาท Superficial peroneal และ Deep peroneal ในกลุ่มประชากรไทย ในร่างอาจารย์ใหญ่และความสำคัญทางคลินิก = Anatomical study of superficial peroneal and deep peroneal nerves in Thai cadaver population and clinical implications / จรรยารักษ์ สุริยุทธ / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Peroneal Neuropathies
Accessory deep peroneal nerve
64 การศึกษาลักษณะเชิงกายวิภาคของโครงสร้างของเอ็นยึดข้อเข่าบริเวณด้านนอกตอนหลังของข้อเข่า โดย / กาญจนา หาญศิริวัฒนกิจ / 2530 /Full Text
Subject
เอ็นยึดข้อ
เข่า
Dissertations, academic -- Anatomy
Knee -- Anatomy
Ligaments -- Anatomy
65 การศึกษาลักษณะเชิงกายวิภาคของเอ็นที่ทอดผ่านอยู่ในช่องทางด้านหลังของข้อมือช่องที่หนึ่ง = A Study on the anatomical features of the tendons contained in the first extensor compartment of the wrist / อัจฉรา ผะอบเหล็ก / 2526 /Full Text
Subject
เอ็นกล้ามเนื้อ -- วิจัย
Dissertations, academic -- Anatomy
Tendons -- Anatomy & histology
66 ความแปรปรวนของแนวทางเดินของแขนง recurrent ของเส้นประสาท median ในร่างชำแหละสดของคนไทย / มนัสพร เศรษฐดาวิทย์ / 2545 /Full Text
Subject
เส้นประสาท
กายวิภาคศาสตร์
Median nerve
Anatomy
Dissertations, academic -- Anatomy
67 ความผิดปกติของโครโมโซมในเชื้ออสุจิของคนอายุระหว่าง 19-25 ปี และ 39-45 ปี / อัจฉราลักษณ์ สงศิริ / 2535 /Full Text
Subject
โครโมโซม
อสุจิ
Dissertations, academic -- Anatomy
Spermatozoa -- In adulthood
Chromosome abnormalities -- In adulthood
68 ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนทางกายวิภาคศาสตร์ของแขนงประสาทสั่งการของเส้นประสาท median กับ transverse carpal ligament ในคนไทย = Association between anatomical variations of the thenar motor branch of the median nerve and the transverse carpal ligament in Thai people / รัชฎาภรณ์ ณ น่าน / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Median Nerve
Ligaments
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ระบบประสาท
69 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและเพศกับการเปลี่ยนแปลงทางมหกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกสันหลังในคนไทยภาคเหนือ / อภิชาติ สินธุบัว / 2544 /Full Text
Subject
กระดูกสันหลัง
อายุ
เพศ
Dissertations, academic -- Anatomy
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประชากร
70 จุลกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบทางเดินลมหายใจระดับ ตั้งแต่หลอดลมลงไปของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / สุภาพ แสนเพชร / 2537 /Full Text
Subject
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -- กายวิภาค
ระบบหายใจ
Dissertations, academic -- Anatomy
Histology
Respiratory tract disease
Animals, laboratory -- Mammals
Bronchi
Mammals
71 เซลล์พันธุศาสตร์ในเด็กปัญญาอ่อนในจังหวัดเชียงใหม่ / กนกรัชต์ ตียพันธ์ / 2536 /Full Text
Subject
โครโมโซม
ปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Anatomy
Cytogenetics
Mental retardation -- Chiang Mai
เซลล์พันธุศาสตร์
72 ประเภท และการกระจายตัวของเอ็นเตอโรเอ็นโดครีนเซลล์ ภายในท่อทางเดินอาหารสุนัข / ธีรารัตน์ พลวัง / 2542 /Full Text
Subject
ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
สุนัข -- กายวิภาค
เอ็นเตอโรเอ็นโดครีนเซลล์
Dissertations, academic -- Anatomy
Endocrine cell of gul
Gastrointestinal system
Animal, laboratory -- Dogs
73 ประเภทและการกระจายตัวของเซลล์บุผิวท่อรวมของไตมนุษย์ / ขนิษฐา ทองรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
ไต
เซลล์
Dissertations, academic -- Anatomy
Epithelial cells
Kidney
74 ประเภทและการกระจายตัวของเอ็นโดครีนเซลล์ภายใน islets of Langerhans มนุษย์ / จิตรา ผลมี / 2543 /Full Text
Subject
ตับอ่อน
เอนโดครีนเซลล์
Dissertations, academic -- Anatomy
Endocrine cells of gut
Islets of langerhans
75 ผลของควันบุหรี่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของ type II pneumocytes ในหนู / เดือนงาม บุญรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
เซลล์
ปอด
ควันบุหรี่
หนู
Dissertations, academic -- Anatomy
Rats
Animals, laboratory -- Rats
76 ผลของแลนเนท ทามารอน และฟูราดาน ต่อดีเอ็นเอของมนุษย์โดยวิธีประเมินความผิดปกติของโครโมโซมและโคเมทแอสเสย์ / ชนิพร ปวนอินตา / 2543 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
โครโมโซม
ยาฆ่าแมลง -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosome, abnormalities
Caranogens
Insecticides
77 ผลของสารสกัดจากดอกอัญชันต่อโครโมโซมของคนในหลอดทดลอง และการเกิดไมโครนิวเคลียสในหนู / เพ็ญศิริ พุ่มท่าอิฐ / 2539 /Full Text
Subject
โครโมโซม
อัญชัน
ไมโครนิวเคลียส
หนู
Dissertations, academic -- Anatomy
Micronucleus tests
Oncogenes
Animals, laboratory -- Rat
78 ผลของเอบาเมคตินต่อโครโมโซมของคน และการเกิดไมโครนิวเคลียสในหนู / นริศ เวศม์ภิญโญ / 2536 /Full Text
Subject
โครโมโซม
ไอบาเมคติน
หนู -- เซลล์วิทยา
สารก่อมะเร็ง
นิวคลีโอลัส
Dissertations, academic -- Anatomy
Microneulius, test
Animals, laboratory -- Rats
79 ผลทางไซโตเจเนติคของสารดีจากไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ต่อโครโมโซมของมนุษย์ที่เตรียมจากลิมฟ์โฟซัยท์ที่เพาะเลี้ยง / สมภพ บุญทิม / 2533 /Full Text
Subject
โครโมโซม
ไพล
ลิย์มโฟซัยต์
Dissertations, academic -- Anatomy
Zingiberales
Genetics, medical
Chromosome abnormalities
Cytogenetics -- Drug effects
80 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดโอลิโกเปปไทด์จากรังไหมเหลืองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน = Hypoglycemic effects of oligopeptides extract from bombyx mori cocoon on streptozotocin-induced diabetic rats / ชลธิชา พืชสิงห์ / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Hypoglycemic Agents
Oligopeptides
CSTI protein, Bombyx mori
รังไหม
สารสกัด
เบาหวาน
น้ำตาลในเลือด


Page : 1 2 3 4 5