ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 81 รายการ จากคำว่า Anatomy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การตรวจหาโครโมโซมฟิลาเดลเฟียหรือฟิวชันยีน BCRABL ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้องรังชนิดไมอีลอยด์ โดยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ ฟิช และมัลติเพล็กซ์อาร์ทีพีซีอาร์ = Detection of philadelphia chromosome or BCRABL fusion gene in chronic myeloid leukemia by conventional cytogenetics, FISH and multiplex RT-PCR techniques / สมร คงเทียน / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Leukemia
Philadelphia Chromosome
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
42 การต้านการเกิดไมโครนิวเคลียสในหนูของสารสกัดจากตะไคร้ / กนกกาญจน์ ปิ่นแสง / 2536 /Full Text
Subject
เซลล์
นิวคลีโอลัส
ตะไคร้
สารก่อมะเร็ง
Dissertations, academic -- Anatomy
Micronucleus tests
Cyclophosphamide
Animals, labaratory -- Rats
43 การประมาณอายุจากการปิดของรอยต่อทางด้านผิวนอกของกะโหลกศีรษะในประชากรไทยโดยวิธีการใหม่ = Age estimation from ectocranial suture closure in a Thai population: A new method / ณัฐณิชา คำแผ่น / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Age Determination by Skeleton
กะโหลกศีรษะ
การกำหนดอายุจากโครงร่าง
44 การประมาณอายุจากผิวหน้าต่อแนวประสานกระดูกหัวหน่าวในคนไทย = Age estimation from symphyseal surface of pubic symphysis in a Thai population / จิตตราพร ทิพย์มาลา / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Age estimation
Pubic Symphysis
กระดูก
โครงกระดูก
การกำหนดอายุจากโครงร่าง
45 การเปลี่ยนสภาพเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์จากน้ำคร่ำมนุษย์ให้เป็นเซลล์กระดูกอ่อน = Chondrogenic differentation of mesenchymal stem cells from human amniotic fluid / สุธีรา นรากรศักดิ์ / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Amniotic Fluid
Mesenchymal Stromal Cells
46 การเปลี่ยนสภาพเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์จากน้ำคร่ำมนุษย์ให้เป็นเซลล์สร้างกระดูกชนิดออสตีโอบลาสต์ = Osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells from human amniotic fluid / อชิรญาณ์ ไชยาคำ / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Mesenchymal Stromal Cells
Amniotic Fluid
47 การแยกเพศจากกระดูกฝ่าเท้าในกลุ่มประชากรไทย = Sex determination from metatarsal bone in a Thai Population / ศศิไพลิน มีสุข / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Sex Determination Analysis
48 การแยกเพศจากการใช้กระดูก Lunate, Scaphoid และ Hamate ในกลุ่มประชากรไทย = Sex deternination from Lunate, Scaphoid and Hamate in a Thai Population / ปฐมพงศ์ จันธิมา / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Sex Determination Analysis
49 การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาติดและความผิดปกติของโครโมโซมในผู้ป่วยที่เป็น ซิสเตมิก ลูปัส อีรีย์ ธีมาโตซัส / โอภาส คีรีต๊ะ / 2532 /Full Text
Subject
การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโคคมาติค
โครโมโซม
ซิสเตมิก ลูปัส อีรีย์ธีมาโตซัส
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosome aberations
Chromatids
Sle
50 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท hypoglossal และ facial ที่สัมพันธ์กับการผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นประสาท hypoglossal กับ facial ในคนไทยภาคเหนือ = Anatomical studies of hypoglossal and facial nerve related to hypoglossal-facial nerve anastomosis in Northern Thais / ยสวันต์ ตินิกุล / 2547 /Full Text
Subject
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ใบหน้า
Dissertations, academic -- Anatomy
Facial nerve
Hypoglossal nerve
Neuroanatomy
51 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แขนงมอเตอร์ของเส้นประสาท Tibial ไปต่อกับเส้นประสาท Deep Fibular ในการรักษาภาวะเท้าตก = Feassibility study of transferring tibial motor branches to deep fibular nerve in treating foot drop / กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Tibial nerve
Pperoneal nerve
Gait disorders, neurologic
52 การศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายแขนง Pronator quadratus ของเส้นประสาท anterior interosseous ไปต่อกับแขนง Recurrent ของเส้นประสาท median เพื่อฟื้นฟูหน้าที่ opposition ของนิ้วหัวแม่มือ = Feasibility study of transferring pronator quadratus branch of anterior interosseous nerve to recurrent branch of median nerve for restoring opposition of thumb / ปฏิพัทธ์ สุวรรณห้อย / 2548 /Full Text
Subject
เส้นปราสาท
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
นิ้วมือ
มือ
Dissertations, academic -- Anatomy
Median nerve
Thumb
53 การศึกษาความแปรปรวนของหลอดเลือดแดง Superficial palmar arch ในประชากรไทย โดยเทคนิคการฉีด Epoxy resin = Study of superficial palmar arch variations in Thai population by using epoxy resin injection technique / อาทิตยา ทะสม / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Radial Artery
Epoxy Resins
54 การศึกษาความแปรปรวนทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal ที่สัมพันธ์กับหลอดเลือดแดง Inferior Thyroid และความสำคัญทางคลินิก = Anatomical variations of recurrent laryngeal nerve related with inferior thyroid artery and clinical implications / พิชญา บารมี / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
หลอดเลือดแดง
55 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงกายวิภาคระหว่างเส้นประสาททรีเคอเรนท์ลาริงกซ์เจียล หลอดเลือดแดงอินฟีเรียธัยรอยด์ และต่อมธัยรอยด์ / สุภาวดี ชมภู / 2527 /Full Text
Subject
ต่อมธัยรอยด์
หลอดเลือดแดง
เส้นประสาท
Dissertations, academic -- Anatomy
Laryngeal nerves
Thyroid gland
56 การศึกษาโครงสร้างและความแปรปรวนทางด้านมหกายวิภาคศาสตร์ของ Lumbar Plexus และความสำคัญทางคลินิก = A descriptive anatomical study and variations of the lumbar plexus with clinical implications / ปวรี นนทะแสน / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Lumbosacral Plexus
Models, Anatomic
กายวิภาคศาสตร์
57 การศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ ของท่อนำไข่มนุษย์ ที่เปลี่ยนแปลงตามรอบระดู / หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ / 2540 /Full Text
Subject
หลอดมดลูก
จุลกายวิภาคศาสตร์
Dissertations, academic -- Anatomy
Histology
Fallopian tubes
58 การศึกษาตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของ Motor Poin ในกล้ามเนื้อ Brachialis และ Gastrocnemius เพื่อใช้ในการรักษาภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อดังกล่าวในคนไทย = Anatomical localization of Motor Points of Brachialis and Gastrocnemius muscles for treatment of spasticity in Thais / พิชชานีย์ จริยพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Muscle, skeletal
Muscle spasticity
59 การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ของแขนงจากเส้นประสาทคอมมันฟิบบูลาในคนไทยภาคเหนือและความสัมพันธ์ทางคลินิก = Anatomical study of the common fibular nerve and its branches in Northern Thais and clinical implications / อุดม เกียรติมานะโรจน์ / 2547 /Full Text
Subject
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ขา -- กายวิภาค
Dissertations, academic -- Anatomy
Neuroanatomy
Peroneal nerve
Fibular
60 การศึกษาทางไซโตเจนเนติกในสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด / กรรณิกา สาธร / 2531 /Full Text
Subject
ชัยโตเจเนติคส์
คุมกำเนิด, ยากิน
ยาคุมกำเนิด
สตรี
Dissertations, academic -- Anatomy
Cytogenetics -- Drug effects
Contraceptives, oral -- Blood


Page : 1 2 3 4 5