ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Alternative medicine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากตำรับตู๋หัวจี้เซิงเพื่อใช้ในการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย = Development of pharmaceutical product from Du Huo Ji Sheng formula for alternative medicine in Thailand / อัครพล หงษ์กิตติยานนท์ / 2554 /Full Text
Subject
Alternative medicine
Traditional medicine -- China
2 ความคิดเห็นของทีมสุขภาพต่อการนำการแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย / แดนชัย ชอบจิตร / 2543 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ -- เชียงราย
การแพทย์ทางเลือก -- เชียงราย
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Health manpower
Medicine traditional
Alternative medicine


Page : 1