ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 38 รายการ จากคำว่า Algebra

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Multiplication modules and homogeneous functions = มอดูลผลคูณและฟังก์ชันเอกพันธ์ / Kamonthep Mecam / 2005 /Full Text
Subject
Multiplication
Modules (Algebra)
22 New exponential stability conditions for nonlinear impulsive discrete systems and nonlinear switch discrete systems with time delay = เงื่อนไขการมีเสถียรภาพเลขชี้กำลังแบบใหม่ สำหรับระบบวิยุตที่ถูกกระตุ้นแบบไม่เชิงเส้นและระบบวิยุตสลับแบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา / Jirapong Puangmalai / The 2014 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)
23 On principally V-Modules / Nongkhran Sasom / 2000 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
Rings (Algebra)
Injective modules (Algebra)
24 On quasi-principally injective modules and quasi-minijective modules / Somchit Chotchaisthit / 2001 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
25 On Quasi-principally injective modules and Quasi-principally projective modules Sarun Wongwai / Sarun wongwai / 2000 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
26 On rings whose singular modules are weakly injective / Somyot Plubtieng / 2000 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
27 On the class of finitely CS-Modules / Hansuk Tansee / 1997 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
Modules (Algebra)
28 On the class of weak CS-modules / Preecha Jantagan / 1998 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
Modules (Algebra)
29 Optimizing Multi-criteria Linear Quadratic Control Problem Using KSH-direction Interior-point Method = การหาค่าเหมาะสมของปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นแบบหลายหลักเกณฑ์โดยวิธีจุดภายในที่ทิศทางแบบเคเอสเอช / Wilawan Kanuengkid / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Mathematical optimization
Algebra
Matrices
30 Orders of generalized hypersubstitutions of type T = (3)= อันดับของเจเนอรัลไลซ์ไฮเปอร์สับสติติวชันแบบ T = (3) Sivaree Sudsani / Sivaree Sudsanit / 2010 /Full Text
Subject
Algebra
Generalized spaces
Mathematics
31 Principally injective modules over a commutative ring / Kuntima Khomrod / 1999 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
32 Relations between semilocal modules and multiplication moduls / Pradthana Jaipong / 2002 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
33 Robust exponential stability of discrete time impulsive switched hopfield neural network with delay = เสถียรภาพเลขชี้กำลังทนทานของข่ายงานระบบประสาท ฮอปฟิลด์สลับที่ถูกกระตุ้นแบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วง / Siriluk Wangrat / 2012 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)
34 Serial modules and multiplication modules / Surisa Srisook / 2001 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
Multiplication
35 Some algebraic properties of the regular parts of transformation semigroups with restricted range = สมบัติทางพีชคณิตบางประการของส่วนปรกติของกึ่งกรุปการแปลงที่มีเรนจ์กำกัด / Worachead Sommanee / 2015 /Full Text
Subject
Algebra
36 Some algebraic properties on O(In) = สมบัติทางพีชคณิตบางประการของ O(In) / Sarawut Phuapong / 2007 /Full Text
Subject
Algebraic functions
Algebraic logic
37 Some results of fuzzy BCK-Filters / Phaisatcha Inpoonjai / 2004 /Full Text
Subject
Multiplication
Modules (Algebra)
38 Study of generalized derived algebra and generalized induced algebra = การศึกษาพีชคณิตอนุพัทธ์ที่วางนัยทั่วไปและพีชคณิตเหนี่ยวนำที่วางนัยทั่วไป / Sarawut Phuapong / The 2011 /Full Text
Subject
Algebra


Page : 1 2