ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Agriculture -- Chiang Rai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Spatio-temporal and political-economic construction of Mae Sai border town = การประกอบสร้างเชิงพื้นที่-เวลาและเศรษฐกิจ-การเมืองของเมืองชายแดนแม่สาย / Yuthpong chantrawarin / The 2015 /Full Text
Subject
Land capability for agriculture -- Mae Sai (Chiang Rai)
Land use -- Mae Sai (Chiang Rai)
Mae Sai (Chiang Rai) -- Commerce
Economic development -- Mae Sai (Chiang Rai)
2 ระดับสารเคมีจำกัดศัตรูพืชในกระแสเลือดของผู้ประกอบอาชีพทำใบยาสูบ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Blood pesticides level of workers in tobacco plantation, Mae Chan district, Chiang Rai province / ศราวุธ สร้อยอินต๊ะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public health
Pesticides
Agrochemicals
Agriculture -- Chiang Rai


Page : 1