ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 14 รายการ จากคำว่า Agricultural systems

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Assessment of integrated farming systems in Salavisay Commune, Kampong Thom Province, Cambodia / Pech Sithan / 2003 /Full Text
Subject
Agricultural systems -- Cambodia -- Kampong Thom Province
2 An Optimum planning for integrating citrus in Nepalese hill farming systems = การวางแผนปลูกส้มเพื่อผสมผสานในระบบฟาร์มบนที่สูงของเนปาล Devendra Gauchan / Gauchan, Devendra / school 1994 /Full Text
Subject
Citrus -- Nepal
Citrus fruits -- Nepal
Agricultural systems -- Nepal
3 Analysis of green cluster supply chain of Arabica coffee for enhancing competitiveness of highland farmers in Chiang Mai Province = การวิเคราะห์โซ่อุปทานคลัสเตอร์สีเขียวของกาแฟอาราบิกาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ / Chanita Panmanee / The 2016 /Full Text
Subject
Arabica coffee
Highland agriculture, Hill farming
Agricultural systems
4 Application of farmer field school approach for pesticide-free vegetable production in peri-urban agriculture system = การประยุกต์ใช้แนวทางของโรงเรียนเกษตรกรเพื่อการผลิตผักปลอดสารกำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรชานเมือง / Chorpaka Waneesorn / 2004 /Full Text
Subject
Pesticide-free vegetable
Vegetables
Agricultural systems
Peri-urban agriculture system -- Chiang Mai
5 Assessing technology dissemination service systems in vegetable production, Kandal Province, Cambodia = การประเมินระบบส่งเสริมและขยายผลการเรียนรู้ในการผลิตพืชผักในจังหวัดคันดาล ประเทศกัมพูชา Lo Sokha / Sokha Lo / 2009 /Full Text
Subject
Agricultural systems
6 Assessment of sustainability of crop production systems at household and commune levels in mountainous area of Thua Thien Hue Province, Vietnam = การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตพืชที่ระดับครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่ภูเขาของจังหวัดเทอเทียนเว้ประเทศเวียดนาม Ngo Tung Duc / Duc, Ngo Tung / 2005 /Full Text
Subject
Cropping systems -- Vietnam
Agricultural ecology -- Vietnam
Sustainable development
7 Assessment of sustainability of integrated coffee-based farming systems in Bali Province, Indonesia = การประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมผสมผสานที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย / Ida Ayu Ratih / school 2009 /Full Text
Subject
Agricultural systems
Sustainable agriculture
8 Benefits,Cost and constraints to adoption of integrated rubber-based farming systems in Oudomxay Province, Lao PDR = ผลประโยชน์ ต้นทุน และข้อจำกัดในการยอมรับ ระบบเกษตรแบบผสมผสานที่มียางพาราเป็นหลัก ที่แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Pasalath Khounsy / 2009 /Full Text
Subject
Agricultural systems -- Laos
Hevea
9 Gender Roles in Resource Management of Agricultural Systems in Jhapa District, Nepal = บทบาทชายหญิงในการจัดการทรัพยากรของระบบเกษตรในอำเภอจาปา ประเทศเนปาล Hasta Bahadur Bista / Bista, Hasta Bahadur / 2005 /Full Text
Subject
Agricultural systems -- Nepal
Sustainable agriculture -- Nepal
10 Management of Stylosanthes Hamata cv. Verano in mango-based integrated farming systems in rainfed uplands Sanan thammakhantha / Sanan Thammakhantha / 2001 /Full Text
Subject
Legumes
Stylosanthes
Mango
Agricultural systems -- Chiang Mai
11 Optimal resource management with the multiple goals of citrus-based farming systems at farm and watershed levels, Chinag Mai Province = การจัดการทรัพยากรแบบหลายเป้าหมายอย่างเหมาะสมในระบบฟาร์มที่มีส้มเป็นหลักในระดับฟาร์มและลุ่มน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ / Panitpim Sittisak / 2014 /Full Text
Subject
Farm management
Agricultural systems
12 Performance of Contract Seed Potato Production System in Bhutan Bhim Raj Gurung / Gurung, Bhim Raj / 2005 /Full Text
Subject
Potatoes -- Seeds -- Bhutan
Seed potatoes
Agricultural systems -- Bhutan
Sustainable agriculture -- Bhutan
13 Spatial water productivity for irrigated agricultural systems in Chiang Mai valley = ผลิตภาพน้ำเชิงพื้นที่ของระบบเกษตรชลประทานในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ / Wattana Pattanathaworn / 2008 /Full Text
Subject
Agricultural systems
Productivity
Water in agriculture
Water supply, Agricultural
14 Sustainability assessment of rice-based cropping systems in Yamethin district, Myanmar = การประเมินความยั่งยืนของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในอำเภอเมธิน ประเทศพม่า / Khaing Khaing Htwe / 2006 /Full Text
Subject
Rice -- Burma -- Planting
Agricultural ecology
Cropping systems -- Burma


Page : 1