ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Agricultural productivity

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Credit utilization and its impact on farm productivity in Chiang Mai province = การใช้และผลกระทบของสินเชื่อต่อผลิตภาพของฟาร์มในจังหวัดเชียงใหม่ Antonio Pajo Abamo / Abamo, Antonio Pajo. / 1992 /Full Text
Subject
Agricultural credit -- Chiang Mai
Agricultural productivity -- Chiang Mai
2 Evluation of resource utilization and planning for optimal farm in Chom Thong Land Reform Area, Chiang Mai province = การประเมินผลการใช้ทรัพยากรและการวางแผนฟาร์มที่เหมาะสมในเขตปฏิรูปที่ดินจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / Kesinee Ratanapesla. / 1993. /Full Text
Subject
Farm management -- --Chiang Mai.
Land tenure -- --Chiang Mai.
Agricultural productivity -- --Chiang Mai.
Farms, Size of -- --Chiang Mai.
Chom Thong Land Reform Area.
3 Green Manures for highland paddy improvment = การเพิ่มผลผลิตนาข้าวที่สูงด้วยพืชบำรุงดิน / Utumporn Chaiwong / 2013 /Full Text
Subject
Rice
Agricultural productivity
Intercropping
4 Impacts of institutional refrom, input use, and technological change on crop production in Guizhou Province, China = ผลกระทบของการปฏิรูปทางสถาบัน การใช้ปัจจัยการผลิตและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการผลิตพืช ในมณฑลกุยโจร ประเทศจีน Yiming Yuan. / Yuan, Yiming. / 1993. /Full Text
Subject
Agricultural innovations -- Guizhou Province(China)
Agricultural productivity -- Guizhou Province(China)
Crop yields -- Guizhou Province(China)
Agriculture -- Economic aspects -- Guizhou Province(China)
5 Spatial water productivity for irrigated agricultural systems in Chiang Mai valley = ผลิตภาพน้ำเชิงพื้นที่ของระบบเกษตรชลประทานในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ / Wattana Pattanathaworn / 2008 /Full Text
Subject
Agricultural systems
Productivity
Water in agriculture
Water supply, Agricultural


Page : 1