ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 45 รายการ จากคำว่า Aging

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ = Effect of square-stepping exercise on balance among older persons / รัญชนา หน่อคำ / เชีงใหม่ 2556 /Full Text
Subject
Exercise
Aging
42 ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ = Effect of hatha yoga exercise on physical fitness among older persons / จันทร์ดา บุญประเสริฐ / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Yoga
Aging
43 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with coronary artery didease / จิรพร แอชตัน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Aging
Coronary disease
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ
หลอดเลือดหัวใจ -- โรค
44 พฤติกรรมการจัดการตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุ = Self management behaviors and related factors among older persons with benign prostatic hyperplasia / สุพรรณษา กลิ่นกล่อม / 2557 /Full Text
Subject
Self -- management
Aging
Prostatic hypertrophy -- in old age
45 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มี่ภาวะสมองเสื่อมระยะแรก = Health promoting behaviors and health status of older persons with early-stage dementia / กรรณิกา ปิงแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
Behavior
Health promotion
Health status
Aging
Dementia -- in old age


Page : 1 2 3