ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Advertising

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A study of the use of Presupposition in the Language of Thai Printed Advertisement = การศึกษาการใช้ข้อสรุปเบื้องต้นในภาษาโฆษณาจากโฆษณาภาษาไทยประเภทงานพิมพ์ / Autchariya Kummee / 2008 /Full Text
Subject
Advertising
Thai language
Thai language -- Usage
2 Advertising strategies in Mistine Beauty products in television commercials = ยุทธวิธีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามมิสทีนด้วยสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ / Photchana Yuangeamyai / 2012 /Full Text
Subject
Television advertising
3 Analysis of verbai and non-verbal techniques in Television commercials of Thailife insurance company limited = การวิเคราะห์กลวิธีทางวจนภาษาและอวนภาษาในโฆษณาโทรทัศน์บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) / Supharudee Buakaew / The 2014 /Full Text
Subject
Thailife insurance company limited
Speech acts (Linguistics)
Advertising
4 Colors and signs in male grooming products advertisements in Thai male magazines = สีและสัญลักษณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงามสำหรับผู้ชายในนิตยสารสำหรับผู้ชายไทย / Pornsawan Wachanachai / 2011 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Manufactures
Color
Men
5 Concept of Home in housing advertisements on television = แนวคิดเรื่อง บ้าน ในโฆษณาที่อยู่อาศัยทางโทรทัศน์ / Tarana Suwancharoen / The 2014 /Full Text
Subject
Home
Advertising -- Home
Television advertising
6 Discourse analysis on beauty product advertisements in marie claire magazine = การวิเคราะห์วาทกรรมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงาม ในนิตยสารแมรี่แคลร์ / Nartchulee Thaithiang / 2012 /Full Text
Subject
Discourse analysis
Advertising, Magazine
7 Flouting maxims in selected Thai women's magazine advertisements = ความหมายนัยแฝงในโฆษณาสินค้าของหนังสือนิตยสารผู้หญิงไทย / Waratorn Na Chiangmai / Chiangmai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Advertising
Periodicals
8 Flouting maxims in Television advertisements for Non-Alcohlic beverages = ความหมายนัยแฝงในโฆษณาเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ทางโทรทัศน์ / Saikwan Panomkwan / 2013 /Full Text
Subject
Advertising -- Television programs
Advertising
9 Representation of thainess in product and service advertisements in Preaw Magazine = ภาพแทนความเป็นไทยในโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการในนิตยสารแพรว Panomwan Boonchuay / Jaroenta Amphornpruet / The school 2014 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Identity (Philosophical concept)
10 Representations of Thai and American families presented in fast food television advertisements = ภาพแทนครอบครัวไทยและอเมริกันที่ปรากฏในโฆษณาอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ / Wipaporn Surintham / The 2014 /Full Text
Subject
Families -- Thailand
Families -- United States
Advertising
Convenience foods
11 The Effectiveness of warning disclosures in televised over-the-counter drug advertisements = ประสิทธิผลของรูปแบบคำเตือนในโฆษณายาทางสื่อโทรทัศน์ / Hathaikan Chowwanapoonpohn / 2005 /Full Text
Subject
Television advertising
Advertising -- Drugs
12 The Study of the use of black and white in magazine advertisements = การศึกษาการใช้สีขาว-ดำในโฆษณานิตยสาร / Weerin Chaiariyakul / Chiangmai Chiangmai 2004 /Full Text
Subject
Color -- Psychological aspects
Color in design
Advertising -- Magazines
Magazines design
13 Verbal and non-verbal persuasion techniques in Thai beer advertisements = กลวิธีการสร้างความดึงดูดใจทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์เบียร์ในประเทศไทย / Aram Boontranurak / 2009 /Full Text
Subject
Mass media and language
Communication in marketing
Advertising copy
Beer
Alcoholic beverages -- Thailand
14 การพัฒนาเนื้อหาข้อมูลคำเตือนในโฆษณาขายยา กรณีศึกษาการโฆษณาขายยาพาราเซตามอลทางสื่อสิ่งพิมพ์ = Developing of warning information content in drug advertising: a case study paracetamol printed advertisement / เกรียงไกร ยังฉิม / 2555 /Full Text
Subject
Advertising -- Drugs
Analgesics
โฆษณา -- ยา
ยาแก้ปวด
15 สถานการณ์และผลกระทบของโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหาตามกฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียงชุมชน ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Situation and impacts of drug and health product advertisements with legal problems on community radio broadcasts toward consumers in Chiang Mai Province / มัลลิกา จันทรวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
โฆษณาทางวิทยุ -- เชียงใหม่
โฆษณา -- ยา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Advertising -- Drugs -- Law and legislation -- Thailand
Advertising -- Health products -- Thailand
Consumer


Page : 1