ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Actinomycetales

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity and secondary metabolites of actinomycetes associated with eaglewood (Aquilaria crassna) = ความหลากหลายทางชีวภาพและเมแทโบไลต์ทุติยภูมิของแอกติโนไมซีสต์ที่เกี่ยวข้องกับกฤษณา / Pongrawee Nimnoi / 2011 /Full Text
Subject
Actinomycetales
Metabolites
2 Cloning and heterologous expression of chitinase gene from an endophytic actinomycete for antifungal activity improvement / Thongchai Taechowisan / 2003 /Full Text
Subject
Chitinase
Gene expression
Cloning
Antifungal agents
Actinomycetales -- Biotechnology
3 Diversity of Actinomycetes and fungi from plant-parasitic nematode infested rhizosphere soils and their biocontrol potential on Meloidogyne incognita = ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีสและเชื้อราจากดินรอบรากพืชที่ถูกบุกรุกด้วยไส้เดือนฝอยศัตรูพืชและความสามารถในการควบคุมไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita / Pornthip Ruanpanun / 2011 /Full Text
Subject
Actinomycetales
Fungi
4 Diversity of rare actinomycetes from soils and their antibiotics production = ความหลากหลายของแอคติโนไมซีตส์ที่หายากจากดินและการผลิตสารปฏิชีวนะ / Nareeluk Nakaew / 2009 /Full Text
Subject
Actinomycetales
Antibiotics
Soil biochemistry
5 Selection of thermotolerant actinomycetes capable of producing mannose isomerase / Anchalee Tangjaiatitharn / 2003 /Full Text
Subject
Isomerases
Actinomycetales
Mannose
6 Study of thermostable phytase from actinomycetes for application in animal feed / Tewa Upathanpreecha / 2003 /Full Text
Subject
Phytase
Actinomycetales -- Biotechnology
Feeds
Animal feeding
Soils -- Chiang Mai


Page : 1