ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า 2560

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 ผลกระทบของนโยบายรับจำนำข้าวที่มีต่อปริมาณการส่งออกข้าวของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 = Effects of the rice pledging scheme on rice exports of Thailand to ASEAN +3 / ชุติมา ไตรจักร / 2560 /Full Text
Subject
ข้าว -- นโยบายของรัฐ
ชาวนา -- ไทย
เงินอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร
42 ผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จากการหยุดชะงักของระบบเส้นลำเลียงเนื่องจากแผ่นดินไหว = Impact on operations of Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital due to earthquake-induced lifeline interruptions / เดชา ศรีอ้วน / 2560 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- การบริหาร
แผ่นดินไหว -- เชียงใหม่
อาคาร -- การประเมินความเสี่ยง
การประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว
43 ผลการบังคับใช้คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 222558 ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Enforcement of National Council Peace and Order No. 222558 in an area surrounding Chiang Mai University / วชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ / 2560 /Full Text
Subject
การจัดระเบียบสังคม
การควบคุมทางสังคม
44 ผลของการให้การปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดของโรเจอร์สที่มีต่อการเข้าถึงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย = Effects of Rogerian individual counseling approach on University students' empathy / นพรุจน์ อุทัยทวีป / 2560 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการปรึกษา
การให้คำปรึกษา
นักศึกษา
45 ผลของโปรแกรมการสอนบนเว็บต่อสมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของสตรีตั้งครรภ์ = Effect of a web-based instruction program on breastfeeding self-efficacy among pregnant women / จารุพร เพชรอยู่ / 2560 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้นม
46 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาภาวะข้อเข่าอักเสบของชนเผ่าปกาเกอะญอในตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Seeking behavior of knee arthritis treatment of Pgaz KNyau Ethnic in Pongsa Sub-district, Pai District,Mae Hong Son Province / อรวรรณ เงินชุ่ม / 2560 /Full Text
Subject
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ข้ออักเสบ
ข้อเข่า -- โรค
ปกาเกอะญอ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
47 พฤติกรรมและปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior and acceptance of innovation factors of mobile banking users in Government Saving Bank at Mae Suai district, Chiang Rai area / จีรนันท์ ต๊ะมอญ / 2560 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- แม่สรวย (เชียงราย)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
48 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behaviors and factors affecting drugstore selection in mueang district, Chiang Mai province / กรรทกานต์ ทองบุญฤทธิ์ / 2560 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
49 ภาระหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ = Debt burden of non-commissioned officers of the 5th special forces regiment, Chiang Mai Province / พัชรพรรณ ลังการ์สิทธิ์ / 2560 /Full Text
Subject
ทหารชั้นประทวน -- ค่าใช้จ่าย
ทหารชั้นประทวน -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
50 ภาวะผู้นำของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Leadership of village and subdistrict headmen in San Sai District, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ ศักดาพิภพ / 2560 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่)
ภาวะผู้นำ
ผู้นำ
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น
51 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดซื้อโดยใช้ข้อมูลราคาจากการสำรวจ = Decision support system for purchase order using surveyed price data / จารุพร คิรีวัฒนาพงศ์ / 2560 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
52 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเลือกหน่วยงานสนับสนุนและที่ปรึกษาธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ = Management information system of the selection business development service and service provider in Chiang Mai for small and medium enterprises / เอก กมลปรีดากุล / 2560 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
53 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Organizational culture that effect Performance, the president office of Maejo University / พลวศิษฐ หล้ากาศ / 2560 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักงานอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
วัฒนธรรมองค์การ -- เชียงใหม่
54 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีจากสถานพยาบาลในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting service recipients towards selecting annual check-up services from health care centers in Hang Dong District, Chiang Mai Province / พชรขจี เจริญศิลป์ / 2560 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- หางดง (เชียงใหม่)
การตลาด -- หางดง (เชียงใหม่)
สถานพยาบาล -- หางดง (เชียงใหม่)
พฤติกรรมสุขภาพ -- หางดง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3