ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า 2560

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การสื่อสารยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย = Communication strategy for promoting film shooting service business for foreign film production in Thailand / นิโลบล วรรณใหญ่ / 2560 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
การถ่ายภาพยนตร์
22 ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Capacity development needs of human resource officers in Hang Dong's Municipalities, Chiang Mai Province / ธีรชัย สิริรัตน์บรรจง / 2560 /Full Text
Subject
พนักงานเทศบาล
เทศบาล -- หางดง (เชียงใหม่)
ธรรมรัฐ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
23 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมกับต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate social responsibility disclosure and cost of capital of companies listed on the stock exchange of Thailand / โสรญา เนื่องกุมพร / 2560 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- ไทย
การจัดการกำไร
24 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between board characteristics and share price of companies listed on the stock exchange of Thailand / นิตยา กันทะยวง / 2560 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุ้น
25 ความเสี่ยงในระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจค้าปลีกดอกไม้สดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร = Risks in logistics system of retail flowers store in Bangkok / ทิพย์สุดา อินแสง / 2560 /Full Text
Subject
การค้าปลีก -- กรุงเทพมหานคร
ดอกไม้ -- การค้า
26 คุณภาพชีวิตการทำงานของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 = Quality of work-Life balance of members of the 32 military circle / โสรนันท์ พิกุลหอม / 2560 /Full Text
Subject
มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ทหารบก -- ลำปาง
สวัสดิการทหาร
คุณภาพชีวิต
27 ต้นทุนและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในจังหวัดเชียงใหม่ = Costs and quality of chronic renal failure patients in Chiang Mai / จิรภัทร จินะการ / 2560 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล
28 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง = New performance evaluation approaches local officers, Lampang Provincial administrative organization / นฤมล ผจญรักษ์ / 2560 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
การประเมินผลงาน
29 บทบาทของสื่อสาธารณะในการต่อรองความหมายเพื่อคนชายขอบ : กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ = Roles of public media in negotiating meanings for marginal people : a case study of migrant workers / ศุภกิจ ใจการ / 2560 /Full Text
Subject
การจ้างงานในต่างประเทศ
การสื่อสาร
สื่อมวลชน
แรงงาน
30 แบบจำลองที่ใช้กำหนดวัฏจักรชีวิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ = Firm life cycle model of companies listed on market for alternative investment / พวงพิกุล พุทธนา / 2560 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัทมหาชน
31 ประสิทธิผลการจัดการเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Effectiveness of disaster prevention and relief network management of Lamphun Municipal, Lamphun Province / ธัญญลักษณ์ อุ่นใจ / 2560 /Full Text
Subject
การบรรเทาสาธารณภัย -- ลำพูน
การบรรเทาสาธารณภัย
32 ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจในการซื้อเกมคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors predicting computer game purchasing intention of consumers in Chiang Mai province / วัลลภ วัฒนาราโชทัย / 2560 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- วิจัย -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เกมคอมพิวเตอร์ -- การจัดซื้อ
33 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการงานก่อสร้างถนนของเทศบาลตำบล ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Affecting factors of municiple road construction management in Chiang Dao District, Chiang Mai / ธีรภัทร หลอดเข็ม / 2560 /Full Text
Subject
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
วิศวกรรมการทาง -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
34 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting people's decision making in mayor election: a case study of San Phi Suea Municipal District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ภาวิต บุญชละ / 2560 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง
เทศบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เทศบาล -- เมือง (เชียงใหม่)
35 ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Factors affecting Thai tourists travelling to Mae Sot District, Tak Province / นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์ / 2560 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- อุปทานและอุปสงค์
การท่องเที่ยว -- แม่สอด (ตาก)
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
36 ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ = Factors Affecting Short-run and Long-run Returns of Initial Public Offerings in The Stock Exchange of Thailand and Market for Alternative Investment / กิ่งชม พิชวงค์ / 2560 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราผลตอบแทน
ราคาหลักทรัพย์
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
37 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าลักษณะที่พักของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The Factors influencing in choosing accommodation of students in Sansai District, Chiang Mai Province / ภคมน วิทยปิยานนท์ / 2560 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สันทราย (เชียงใหม่)
หอพัก -- สันทราย (เชียงใหม่)
38 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Factors affecting internal communication at Mae Fah Luang University / นิภาพร สงคำ / 2560 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การสื่อสาร
การสื่อสารในองค์การ
39 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน = Problems and obstructions in procurement performance audit of office of the auditor general of Thailand / พัชรพล เสนะ / 2560 /Full Text
Subject
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
40 ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ต่อผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ตำบลสุเทพและเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ = The impact of the enforcement of the dormitory act. B.E. 2558 on entrepreneurs in Suthep subdistrict municipality and Changpuak subdistrict municipality, Chiang Mai province / กฤตเมธ บุตรจันทร์ / 2560 /Full Text
Subject
หอพัก -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
หอพัก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ


Page : 1 2 3