ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า 2560

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การกลับตัวระหว่างวันของราคาของสัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนีเซ็ต50 และสัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนีเอสแอนด์พี 500 = Intraday price reversals of SET50 index futures and S&P 500 / เทดดี้ อีริคสัน / 2560 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
การเงิน
2 การเก็บบันทึกข้อมูลตัวอย่างคอนกรีตผสมเสร็จด้วยเทคโนโลยีการระบุข้อมูลโดยอาศัยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อรายงานผลการเก็บตัวอย่างคอนกรีต = Data collection of ready-mixed concrete by using radio frequency identification for the report of collecting concrete sample / พรพิมล ไฝปัน / 2560 /Full Text
Subject
คอนกรีตผสมเสร็จ
คลื่นความถี่วิทยุ
3 การจัดการการผลิตและการจัดจำหน่ายเห็ดของฟาร์มเห็ดต่างขนาดในจังหวัดเชียงใหม่ = Production and distribution management of different sizes of mushroom farms in Chiang Mai Province / สมปรารถนา พิชญณภัทรพงศ์ / 2560 /Full Text
Subject
เห็ด -- การผลิต
การจัดการฟาร์ม
4 การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของศูนย์วิสาหกิจชุมชน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Knowledge management of bio-organic fertilizer community enterprise in Pha Pai sub-district, Li district, Lamphun province / กุลจิรา ตุ่นวงค์ / 2560 /Full Text
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ย -- ลี้ (ลำพูน)
วิสาหกิจชุมชน -- ลี้ (ลำพูน)
5 การตรวจหาเนื้องอกในสมองจากภาพเอ็มอาร์โดยใช้การแบ่งส่วนภาพ = Detection of brain tumor from MR image using image segmentation / ธนาวิทย์ ชัยสุภาพสิริกุล / 2560 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การตรวจร่างกาย
เนื้องอก
6 การประมาณราคาจากแบบจำลองสามมิติเพื่อลดเวลาในการทำงานแบบดั้งเดิมโดยใช้ SketchUp = Cost estimation from 3D models to reduce conventional working Time by using sketchUp / กัญญรัช ชุ่มเชื้อ / 2560 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
7 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis of BTS Group Holdings Public Company Limited / ศศิธร ธิรังษี / 2560 /Full Text
Subject
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ราคาหลักทรัพย์
8 การปรับปรุงแบบสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน = Improvement of Procurement Audit Form for Office of The Auditor General of Thailand / กานต์ สุขสานต์ / 2560 /Full Text
Subject
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน -- การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
9 การเปรียบเทียบคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย = Comparison of earnings quality of listed companies evaluated in corporate governance by Thai Institute of Directors Association / วราภรณ์ สิงห์แก้วสืบ / 2560 /Full Text
Subject
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทมหาชน -- การเงิน
กำไร
10 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในระดับประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparison of factors that affect the selecting public or private primary school in Chiang Mai Province / ยุวากร สุริยา / 2560 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม
โรงเรียนประถมศึกษา
11 การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of discharge planning for patients with acute myocardial infarction in cardiac care unit, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / บานเย็น ไชยรินทร์ / 2560 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
12 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวินิจฉัยโรคในข้าวโพดหวาน = Development of expert system for diagnosing disease in sweet corn / ภูวเดช มณีเจริญ / 2560 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ข้าวโพดหวาน -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช
ข้าวโพดหวาน -- การปลูก
13 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Development of student interview admission support system for vocational education level college of integrated science and technology Rajamangala University of Technology Lanna / บวรศักดิ์ สมเคราะห์ / 2560 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การสัมภาษณ์
การตัดสินใจ
14 การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อค้นคืนข้อมูลเชิงความหมายอะไหล่รถยนต์ = Development of ontology for semantic search automotive parts / ศิวรี เรืองรัตนกุล / 2560 /Full Text
Subject
บริษัท แดงกลอนประตู จำกัด
รถยนต์ -- อะไหล่
ภววิทยา
ออนโทโลยี (ทฤษฎีความรู้)
15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบำรุงรักษา ทางสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in maintaining public roads in Luang Nuea Municipality, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ชัชวาล วงศ์ทา / 2560 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การพัฒนาเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
16 การเลือกตำแหน่งที่ตั้งเขื่อนที่เหมาะสมเพื่อการชลประทานและไฟฟ้าพลังน้ำโดยใช้กระบวนการตัดสินใจเชิงลำดับชั้น = Suitable dam site selection for irrigation and hydropower using analytic hierarchy process / ไชยเชษฐ ศรีวุฒิพงศ์ / 2560 /Full Text
Subject
ชลประทาน
เขื่อน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
17 การวิเคราะห์สถานการณ์การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of incident reporting in medical intensive care unit 1, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / บังอร เขื่อนคำ / 2560 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
การบริหารความเสี่ยง
การพยาบาลผู้สูงอายุ
18 การศึกษาลวดลายสัตตภัณฑ์ของล้านนาเพื่อสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นสามมิติ = A Study of Lanna sattaphan pattern to create a 3D animation / ภควัส บุตรศรี / 2560 /Full Text
Subject
สัตตภัณฑ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ศิลปกรรมไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)
การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์)
ความจริงเสมือน
19 การสกัดลายผ้าทอล้านนาโดยใช้การแบ่งส่วนภาพ = Lanna textile pattern extraction using image segmentation / ณัฐฐา วสันตพันธ์ / 2560 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลายผ้า
ผ้า -- เชียงใหม่
20 การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูปขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ = The promotion of small and medium agricultural entrepreneur of small and medium enterprise promotion office Chiang Mai province / กรวรรณ สองสุชาอร / 2560 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3