ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การรับรู้และความเข้าใจโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของประชาชนใน จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and understanding digital television and television viewing behavior of people in Chiang Mai Province / โกศล รุ่งเรืองชัยศรี / 2559 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ดิจิทัล -- เชียงใหม่
142 การลดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Relieving burden among caregivers of cancer patients : a systematic review ;Relieving burden among caregivers of cancer patients : a systematic review / เจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
Neoplasms
143 การลดเวลานำและการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตลูกชิ้นโดยใช้เทคนิคลีนซิกซ์ ซิกมา = Reduction of lead time and improvement of product quality in meatball production process using lean six sigma techniques / จิรัชฐวี เวชวิทย์วรากุล / 2559 /Full Text
Subject
คุณภาพผลิตภัณฑ์
การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพ
144 การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรในการผลิตชิ้นงานอะลูมิเนียมสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน = Setup time reduction in aluminum part production for aerospace industry / ณัฐดนัย สุขลาภู / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอากาศยาน
อะลูมินัม -- การผลิต
145 การเลือกรูปแบบของสัญญาจ้างงานก่อสร้างงานทางของกรมทางหลวงโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของ NEDO = Contracts selection of department of Highways Road Construction by Using NEDO Concept / อนุฤทธิ์ อุดมสม / 2559 /Full Text
Subject
กรมทางหลวง
สัญญาก่อสร้าง
สัญญาจ้าง
การก่อสร้าง
146 การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of employees at Mae Moh power plant electricity generating authority of Thailand by applying the seven habits of highly effective people principle / ณชนก ธรรมวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- พนักงาน
นิสัย
การดำเนินชีวิต
147 การวางแผนงานก่อสร้าง 4 มิติโดยการใช้วิธีการวางแผนงานแบบทำซ้ำ = 4D Construction planning using repetitive scheduling method / กอบกุล แก้วเปี้ย / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การจัดการ
การก่อสร้าง -- การวางแผน
คอมพิวเตอร์กราฟิก -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์
148 การวางระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องตัดถุงพลาสติกในโรงงานผลิตถุงพลาสติก = Preventive maintenance system for plastic bag cutting machine in plastic bag factory / ธิติพัทธ์ สุชานันทาภิวัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกล -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมพลาสติก
149 การวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้าของประเทศไทย โดยเทคนิคการสลายเชิงแจกแจง = Analysis of energy use in industrial and commercial sectors of Thailand by decomposition technique / อัจฉริยา พวงยอด / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรม -- การใช้พลังงาน
การใช้พลังงาน
150 การวิเคราะห์การสร้างอัตลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงตัวตนในพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษา แฟชั่นรอยสักในบริบทของสังคมไทย = An analysis of identity construction as an expression of self within public space : a case studies of tattoo fashion in the Thai social context / รัฐธรรม งอสอน / 2559 /Full Text
Subject
การสัก
อัตลักษณ์
151 การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าสูญเสียด้านเทคนิคในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของสายป้อนที่ 6 สถานีไฟฟ้าย่อยจอมทอง = Technical power losses analysis in power distribution system of Feeder 6 Chomthong Sub-station / สำเริง โกมุทศิริกุล / 2559 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การส่งกำลังไฟฟ้า
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากำลัง
152 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล = Analyzing relationship of factors affecting electrical energy use of Bhumibol hydro power plant / ลือรบิล โพธา / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ -- ตาก
การใช้พลังงานไฟฟ้า
เขื่อนภูมิพล (ตาก)
153 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนามนุษย์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน-5 = An Analysis of the relationship between human development and economic growth in ASEAN-5 / สโรชา โสประดิษฐ์ / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มประเทศอาเซียน -- แง่เศรษฐกิจ
154 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจร้านค้าในเขตชายแดน: กรณีศึกษาร้านค้าในประเทศไทย ณ เขตการค้าชายแดนด่านแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก = An Analysis of risk affecting store business in Border area: a case study of Thai shops in Maesai - Tachileik cross-border area / กาญจนา ซือมือ / 2559 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
แม่สาย (เชียงราย) -- การค้า
155 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการลดความเสี่ยงน้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน จังหวัดน่าน = Spatial analysis in flood risk reduction in upper Nan River Basin, Nan Province / ศรีศักดิ์ ผลานิสงค์ / 2559 /Full Text
Subject
น้ำท่วม
อุทกภัย
การป้องกันน้ำท่วม
156 การวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเซรามิกในประเทศไทย = Analyses of energy utilization indices of textile and ceramic industries in Thailand / เอกสิทธิ์ ลาภเดโช / 2559 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย
พลังงานไฟฟ้า
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทย
157 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของข้าวไรซ์เบอร์รี่ = Performance analysis of Riceberry rice supply chain / ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
158 การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor Analysis of Financial Ratios of Agricultural Cooperatives in Chiang Mai Province / กิตติชัย งามวัฒนากุล / 2559 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
สหกรณ์การเกษตร -- การเงิน
งบการเงิน
159 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีมาร์เก็ตแคปปิทอไรท์สูงสุด 5 อันดับแรกในดัชนี 50 ตามทฤษฎีแบบจำลองกำหนดราคาสินทรัพย์ทุนด้วยวิธีบูทสแตรปปิง รีเกรชชัน แอพโพรช = An Analysis of return on the five highest market capitalization stock in the SET 50 according to CAPM theory using bootstrapping regression approach / จิตติมา สิงห์เวชสกุล / 2559 /Full Text
Subject
อัตราผลตอบแทน
ราคาหลักทรัพย์
การกำหนดราคาสินค้า
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
160 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Study of returns using technical analysis on big retailing corporations stocks in the stock Exchange of Thailand / เบญจพร เรืองวงษ์งาม / 2559 /Full Text
Subject
อัตราผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22