ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การพัฒนาระบบเล่นเพลงอัตโนมัติโดยใช้สัญญาสมองและระบบโครงข่ายประสาทเทียม = Development of automatic music player system using brain signals and artificial neural network / ชนกุล สุวรรณชัยโฆษิต / 2559 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
การควบคุมอัตโนมัติ
122 การพัฒนาระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม = Development of materials requirement planning system for apparel factory / ภิญโญ วงค์ษา / 2559 /Full Text
Subject
การวางแผนการผลิต
เสื้อผ้า -- การผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
123 การพัฒนาระบบสัญญาณเตือนรถยนต์ด้วยฟัซซีลอจิก = Development of car alarm system using fuzzy logic / ศิวศิษฏ์ กุลศิริ / 2559 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การทดสอบ
สัญญาณเตือนไฟฟ้า
ฟัสซีลอจิก
124 การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Development of information system related to professional activity for Lampang Vocational College / มณีนุช แสนขัติ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษา -- ลำปาง
125 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of information system for pursuance and evaluation of project according to yearly action plan of Community Development Maehongson Provincial / ธนิตพงค์ ห้าวหาญ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- แม่ฮ่องสอน
การพัฒนาชุมชน -- แม่ฮ่องสอน
126 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานตรวจสภาพกิจการสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ = Development of company visiting management information system of Nakhonsawan Revenue Office / ฏิณวัฒน์ ส่งแสงธรรมชัย / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
127 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุของผู้เรียนลาออกกลางคัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Development of information system for causes analysis of drop-out students, Chiang Mai vocational college / ธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การออกกลางคันในโรงเรียนอาชีวศึกษา
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
128 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับร้านคลังหนังสือชีวิตใหม่ = Information system development for the new life bookstore / อัษฎางค์ ยะรินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
ร้านคลังหนังสือชีวิตใหม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
129 การพัฒนาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย = The Development and validation of belief to buddhism measurement model for lower secondary level students in the scripture schools in Chiang Rai Province / ธีรชัย ใจดี / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียน -- เชียงราย
ศรัทธา (พุทธศาสนา)
การศึกษา -- วิจัย
130 การพัฒนาวิธี Single nucleotide polymorphisms minisequencing ในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงเพื่อคัดกรองตัวอย่างในกลุ่มประชากรไทย = Development of single nucleotide polymorphisms minisequencing in hypervariable regions for screening of Thai population samples / พัลลพ ทองงาม / 2559 /Full Text
Subject
โครโมโซม
พันธุศาสตร์
131 การพัฒนาวิธีการสำรวจครัวเรือนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Development of household survey methods of Lao People's Democratic Republic / วันเพ็ง แพงสวัสดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
การสำรวจครัวเรือน
ครัวเรือน
สำมะโนประชากร
การสำรวจสถิติ
132 การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการสลายตัวของกัมมันตรังสี = Development of instructional materials for radioactive decay / ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน
การสลายตัวของกัมมันตรังสี
สื่อการสอน
133 การพัฒนาหลักสูตรอบรมการทำสกู๊ปข่าวสำหรับผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยใช้รูปแบบ SECI = Development of training course in scoop for newly recruited news anchor of channel 7 television by using SECI model / กุลธิดา พงษ์แจ่ม / 2559 /Full Text
Subject
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
นักข่าวโทรทัศน์ -- ไทย
การบริหารองค์ความรู้ -- ไทย
134 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการเบิกและจัดจ่ายวัสดุภายในโรงงานโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Application development for material request and issue in factory using quality function deployment technique / ณัฏธิตา ศุกระศร / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมอุตสาหการ
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
การวางแผนการผลิต
135 การฟื้นคืนได้ในแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Resilience among adolescent mothers with unplanned pregnancy in Chiang Mai / นิลุบล สุขวณิช / 2559 /Full Text
Subject
ครรภ์ในวัยรุ่น -- เชียงใหม่
จิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาทางเพศ
136 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาระบบโทรคมนาคม : ศึกษากรณีการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of the community to the development of telecommunication system: a case study of mobile station installation in Mueang District, Chiang Mai Province / รัชเกล้า สวนเศรษฐ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
ระบบโทรคมนาคม -- เชียงใหม่
137 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวปกาเกอะญอในชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Political participation of Pga Knyau in Phra Bat Huay Tom community, Amphoe Li, Changwat Lamphun / ธณาวดี อินต๊ะขัติย์ / 2559 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- ลำพูน -- กิจกรรมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
138 การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ๘๐ วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าในพื้นที่บ้านผาลาย ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Participation in the implementation of 80 days serverillance in the prevention and control of smog and forest fire project in Banpalay, Chiang Dao Subdistrict, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ชัยณัฐ สิทธิมล / 2559 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
มลพิษทางอากาศ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
หมอกควัน
139 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Participation in the development of Community Enterprise in Ban Hong Sub-district Municipality, Ban Hong District, Lamphun Province / สมยศ ศรีอรรถิกานันท์ / 2559 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
รัฐวิสาหกิจ -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
140 การยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวเจ้าหอมนิล ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumers acceptance of riceberry and Hom-nil rice in mueang Chiang Mai district / พนิตา กิตตินานนท์ / 2559 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ -- เชียงใหม่
ข้าวเจ้าหอมนิล -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22