ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การประเมินศักยภาพระบบไฮบริดระหว่างพลังงานลมกับดีเซลสำหรับพื้นที่เกาะในประเทศไทย = Potential evaluation of hybrid wind-diesel system for island area in Thailand / กฤษณพล ดวงหอม / 2559 /Full Text
Subject
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
กังหันลม
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การออกแบบ
82 การประยุกต์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการก่อสร้างทาง = Applying a guide to the business analysis body of knowledge to develop computer based information system for road construction site project / ภัคพล ภัทรปริญสิริ / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมการทาง
การก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
83 การปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้แบบจำลองของคาโนและเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Service improvement in the office of education quality assurance at Rajamangala university of technology lanna using Kano's model and quality function deployment technique / พัชราภรณ์ อ้วนเฝือ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บริการของสถาบันอุดมศึกษา
84 การปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแนวทางการจัดทำบริการสาธารณะแนวใหม่ = Quality improvement in public services of Chiang Mai Municipality through the new public service approach / แสงดาว กองใจ / 2559 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
85 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมชา = Efficiency improvement in tea industry value chain management / พรรณกร ธีรฐิตยางกูร / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
ชา
86 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานชำแหละไก่โดยใช้เทคนิคการศึกษางานและเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต / จิรวงค์ แสนขันแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
87 การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตตัวส่งสัญญาณในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Productivity improvement of signal sender production in electronics industry / พัทธพงศ์ พรมชัย / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การควบคุมการผลิต
88 การปรับปรุงอิฐสำหรับบูรณะโบราณสถานให้ต้านทานการเสื่อมสภาพจากน้ำ = Improvement of brick for historic restorations against water deterioration / ณัฐชัย ใจรักษา / 2559 /Full Text
Subject
อิฐ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
โบราณสถาน -- การบูรณะและการสร้างใหม่
89 การเปรียบเทียบการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างที่เรียนด้วยวิธีแบบหมวกคิดหกใบกับแบบอภิปรายกลุ่มย่อย = Comparison of scientific literacy of Mathayom Suksa 6 students between learning through using the six thinking hats and the small group discussion methods / ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
90 การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตระหว่างแผนรังสีรักษาเทคนิครังสีปรับความเข้มไปข้างหน้ากับรังสีตัดขวางสำหรับการฉายรังสีมะเร็งเต้านม = Dosimetric comparison between forward intensity modulation and tomotherapy radiation treatment planning for breast cancer irradiation / ชลธร พิหูสูตร / 2559 /Full Text
Subject
รังสีวิทยาทางการแพทย์
การรักษาด้วยรังสี
เต้านม -- มะเร็ง
91 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพฤติกรรมเชิงรุกระหว่างวิศวกรที่มีระดับแนวโน้มเอียงทางบวกและหน่วยงานสังกัดที่แตกต่างกัน = Comparison of innovative behavior and proactive behavior between engineers with different levels of positive orientation and different work units / อัมพวรรณ เรืองแสง / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟ้าแม่เมาะ
พฤติกรรมองค์การ
วิศวกร
92 การเปรียบเทียบมูลค่าตราผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ลและซัมซุงจากมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = The Comparison of brand equity between Apple and Samsung brands form perception of consumers in Chiang Mai Province / พิชญพงศ์ ใจบุญ / 2559 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
93 การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Internal control disclosures under the 2013 COSO integrated framework of insurance sector in The stock exchange of Thailand. / จันทกานติ์ ปัญญาเจริญ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์การลงทุน
หลักทรัพย์
ประกันภัย
94 การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Internal control disclosures under The Under The 2013 COSO integrated framework of real estate sector in The Stock Exchange of Thailand / ชวภณ รินสินจ้อย / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
95 การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Internal control disclosures under the 2013 COSO integrated framework of steel industry sector in the stock exchange of Thailand / ปาริชาติ วงศา / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
96 การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของกลุ่มธุรกิจ = Internal control disclosures under The 2013 COSO Integrated Framework of Banking Sector in The Stock Exchange of Thailand / ศิวพร ขจรเวทย์ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การควบคุมภายใน
97 การเปิดเผยการดำเนินการของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต = Operation disclosure of firms participating in private sector collective action coalition against corruption / ภาสุรสิริ โท๊ะนาบุตร / 2559 /Full Text
Subject
การตรวจสอบภายใน
บริษัทมหาชน -- การทุจริตและประพฤติมิชอบ
98 การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจไทย = Social and environmental disclosures of Thai state-owned enterprises / จะเร ชุมกูล / 2559 /Full Text
Subject
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เสรีภาพทางข่าวสาร
99 การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Environmental and social disclosures of listed companies in Service Industry Sector in The Stock Exchange of Thailand / วรรษิกา แก้วประดิษฐ์ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทมหาชน
100 การแปลงเสียงเป็นภาษามือไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ = Translating Voice to Thai Sign-language on Android Operating System / กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร (เชียงใหม่)
สื่อการสอน
ภาษามือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22