ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นของอัตราส่วนความแปรปรวนสองประชากรที่ไม่เป็นการแจกแจงปรกติ = Confidence interval estimation for the ratio of two population variances with Non-normal distribution / อนุวัฒน์ คำมา / 2559 /Full Text
Subject
ทฤษฎีการประมาณค่า (สถิติ)
ช่วงความเชื่อมั่น
การประมาณค่าในช่วง
การแจกแจง
62 การประมาณค่าและพยากรณ์ความผันผวนแฝงของออปชั่นดัชนี SET50 = Estimating and forecasting implied volatility of SET50 Index Options / วรุตม์ จรดล / 2559 /Full Text
Subject
ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
63 การประมาณค่าสถานะและพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้ตัวกรองคาลมานแบบขยายที่มีเงื่อนไขบังคับต่อไป = States and parameters estimation of induction motor using extended kalman filter with constraints / จิรศักดิ์ เหล่าวาณิชวัฒนา / 2559 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
มอเตอร์เหนี่ยวนำ
64 การประมาณราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม = Residential building cost estimation using artificial neural network approach / วิศว์ ดวงแสงทอง / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
65 การประมาณอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณแนวประสานกระดูกหัวเหน่าในกลุ่มประชากรไทยโดยใช้วิธีการ ของ Boldsen และคณะ = Estimation of age from pubic symphysis in a Thai population by using method of boldsen et al. / พรหทัย โกมุทรัตนานนท์ / 2559 /Full Text
Subject
การกำหนดอายุจากโครงร่าง
กระดูก
66 การประมาณอายุจากส่วน auricular surface ของกระดูกปีกสะโพก ในกลุ่มประชากรไทยโดยใช้วิธีการของ Boldsen และคณะ = Age estimation from the auricular surface of the ilium in a Thai population by using method of Boldsen et al. / ตรีรัตน์ กำแพงเศรษฐ / 2559 /Full Text
Subject
การกำหนดอายุจากโครงร่าง
กระดูก
67 การประมาณอายุในผู้ใหญ่จากการเสื่อมของข้อต่อทางด้านหลังของกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนเอวในประชากรไทย = Adult age estimation from cervical and lumbar facet joints degeneration in a Thai population / ชนัทพร อินถาสาน / 2559 /Full Text
Subject
การกำหนดอายุจากโครงร่าง
ข้อเสื่อม
กระดูกสันหลัง
กระดูกสันหลังส่วนเอว
68 การประเมินการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อระบบงานสาธารณูปโภคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่ริม = Internal control evaluation of accounting information system for industrial solution utilities system of provincial electricity authority Amphoe Mae Rim / คัคนางค์ คัพภสาลี / 2559 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม -- การบัญชี
การบัญชี -- การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมภายใน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
69 การประเมินการบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ = Management evaluation of the student exchange program between faculty of Nursing, Chiang Mai University and other oversea universities / พิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
70 การประเมินการให้คำปรึกษาด้านวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Evaluation of advisor's academic advisory in Rajamangala University of Technology Lanna / วณิชชา เฉลิมวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นักศึกษา -- ความพอใจ
การให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
71 การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of learning organization of post offices in Chiang Mai Province / ขวัญตา เสมอเชื้อ / 2559 /Full Text
Subject
ไปรษณีย์ -- เชียงใหม่
การเรียนรู้องค์การ
การบริหารองค์ความรู้
การพัฒนาองค์การ
72 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำหลักของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง = Risk evaluation for improvement planning water distribution piping system of Provincial Waterwork Authority at Lampang Branch / สมเจตน์ สุวรรณคำวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาค
วิศวกรรมประปา
การประปา
การเดินท่อ
การต่อท่อ
การประเมินความเสี่ยง
73 การประเมินคุณลักษณะการสัญจรของนักท่องเที่ยวบนถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ = Assessing travel characteristics of tourists on Chiang Mai pedestrian streets / ชมพูนุท สุธีรากุล / 2559 /Full Text
Subject
ถนนคนเดิน (เชียงใหม่)
ทางเท้า -- เชียงใหม่
การเดินทาง -- เชียงใหม่
74 การประเมินประสิทธิผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness evaluation of the project to promote livelihood at the subdistrict level, Omkoi District, Chiang Mai Province / ภาคภูมิ วารปรีดี / 2559 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ความจำเป็นพื้นฐาน
อมก๋อย (เชียงใหม่) -- ภาวะชนบท
75 การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะเทศบาล = Life cycle Impact evaluation of municipal waste to electricity generation technology / เนตรชนากานต์ สุนันตา / 2559 /Full Text
Subject
พลังงานชีวมวล
เชื้อเพลิงทดแทน
โรงไฟฟ้า
76 การประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของสหกรณ์การเกษตรใน จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of applying cooperative full pack accounting software in cccounting information systems of agricultural cooperatives in Chiang Mai province / กฤตกรณ์ เจิมปลั่ง / 2559 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
77 การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of Fang Agricultural Co-Operatives Limited in Fang District, Chiang Mai Province / ธนพล วงศ์เอ้ย / 2559 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตร
78 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ = Operational assessment implementation of prevention and suppression police officers, Mueang Chiang Mai Police Station / จารุวัฒน์ ใจสุบรรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
มาตรฐานการทำงาน
79 การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี = Effective assessment of supportig and Monitoring Standard of Agriculture Product Project in Sushanburi Province / พัชญาณี บุญศรี / 2559 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร -- มาตรฐาน
สินค้าเกษตร -- การควบคุมคุณภาพ
สินค้าเกษตร -- อุปทานและอุปสงค์
สินค้าเกษตร -- สุพรรณบุรี
80 การประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ำโดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่เป็นดัชนีบ่งชี้ในแม่น้ำแม่คำมี และลำน้ำสาขา ที่มีการทำฝาย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Assessment of Aquatic Ecosystem Using Macroinvertebrates as Bioindicator in Mae Kham Mee River and its Branches where the Weirs were Installed, Rongkwang District, Phrae Province / เพียงจิต ชำนาญ / 2559 /Full Text
Subject
นิเวศวิทยาลำน้ำ -- ร้องกวาง (แพร่)
ฝาย -- ร้องกวาง (แพร่)
แหล่งน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22