ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การดำเนินการอุปสรรค และความต้องการการสนับสนุน ในการป้องกันการติดเชื้อของสถานบริการทางการแพทย์ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข = Implementation, obstacles and need of support in infection prevention among health care Facilities under Department of Medical Services, Ministry of Public Health / ณัฐมน ทัพวิเศษ / 2559 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
42 การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = The operations of community network in Sa-eab Sub-district, Song District, Phrae Province / วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ / 2559 /Full Text
Subject
ชุมชน -- สอง (แพร่)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
43 การดำเนินงานของวิทยุชุมชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) = Community radio operations in Lao People's Democratic Republic (Lao PDR) / บุญเตียง จันทวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยุชุมชน -- ลาว
44 การดูแลตนเองเพื่อจัดการความเครียดของผู้ปกครองเด็กออทิสติก = Self - care to Stress Management Among Parents of Children with Autism / คันธารัตน์ พรรณโรจน์ / 2559 /Full Text
Subject
ความเครียด
เด็กออทิสติก -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
45 การตายดี: มุมมองของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต = Good Death: Perspective among nurses in critical care unit / วรวรรณ โม่งจันทร์ / 2559 /Full Text
Subject
การดูแลขั้นวิกฤต
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ป่วย -- การดูแล
การตาย
46 การติดตามการฝึกงานของนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี = The Following apprentice of high vocational education students in dual vocational training system in farm mechanics, college of agriculture and technology / ปิยะพงษ์ อัครธรรม / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี -- นักศึกษา
การฝึกอาชีพ
การศึกษาทางอาชีพ
นักศึกษา -- การฝึกอบรม -- การประเมิน
47 การติดตามตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้และการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหารในป่าเต็งรังบนพื้นที่หินทราย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ = Monitoring plant diversity, and carbon and nutrient storages in dry dipterocarp forest on sandstone area at Huai Hong Khrai Royal development study center, Chiang Mai Province / พัชร์ธีรัตน์ สุทธาวรรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงใหม่
48 การ์ตูนเชิงวิพากษ์สังคมบนอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : การ์ตูนแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ = Critical social cartoons on the internet : a case study of Manee Mana Piti Choojai cartoons course book / บุญชนินทร์ สุทธสม / 2559 /Full Text
Subject
การ์ตูน
ไทย -- ภาวะสังคม
49 การเตรียมการของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์(บก.ปคม.) ตามข้อตกลงอาเซียนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ = The preparing of the prevention and suppression of human trafficking divisions regulation for prevention and suppression ASEAN agreement / วิมลมาศ กันธิยะ / 2559 /Full Text
Subject
การค้ามนุษย์
อาชญากรรมทางเพศ
50 การเตรียมไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดสำหรับระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย = Preparation of carboxymethyl cellulose hydrogel from corn husk for controlled release drug delivery system / พิมลพิมพ์ อุตเรือน / 2559 /Full Text
Subject
ระบบนำส่งยา
ซังข้าวโพด
เซลลูโลส
51 การเตรียมไฮโดรเจลนาไฟฟ้าสำหรับระบบนำส่งยาผ่านผิวหนังที่ควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้า = Preparation of electroconductive hydrogel for electrically controlled transdermal drug delivery system / ณัฐธิดา ปันสม / 2559 /Full Text
Subject
โพลิเมอไรเซชัน
โพลิไทโอฟีน
ปฏิกิริยาเคมี
52 การถ่ายภาพความร้อนสำหรับการตรวจจับการหลอกลวง = Thermal imaging for detection of deception / วัชราภรณ์ วนสัณฑ์วงกต / 2559 /Full Text
Subject
นิติวิทยาศาสตร์
พยานหลักฐาน
ภาพถ่าย
53 การทำปราศจากเชื้อบนด้ามมีดผ่าตัดด้วยเทคนิคพลาสมาไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ = Sterilization on scalpel handle by dielectric barrier discharge plasma technique / นพกานต์ อริยะโภคินันท์ / 2559 /Full Text
Subject
การทำไร้เชื้อ
ศัลยกรรม -- เครื่องมือและอุปกรณ์
54 การนำเถ้าลอยชีวมวลจากโรงไฟฟ้ามาใช้เป็นปอซโซลานในงานวัสดุก่อสร้าง = Utilization of biomass fly Ash from power plant as pozzolan for construction Materials / เกรียงไกร ปราโมทย์ / 2559 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ขี้เถ้าลอย
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
55 การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอเมืองเชียงราย = Risk management of real estate business in amphoe Mueang Chiang Rai / จิตราวรรณ จันทรวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เมือง (เชียงราย)
การบริหารความเสี่ยง
56 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต้นแบบเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Administrative management of solid wastes in model community of Ko Kha Municipality, Ko Kha District, Lampang Province / นันท์นภัส คำแดง / 2559 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- เกาะคา (ลำปาง)
57 การบริหารต้นทุนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Personnel cost management of Chiang Mai municipality / เผ่าภิญญา ประภายสาธก / 2559 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พนักงานเทศบาล
ต้นทุนต่อหน่วย
58 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ = Work related injuries and safe work behavior among autoparts manufacturing workers / คมสันต์ เหล็มมะ / 2559 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
59 การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานในจังหวัดลำปาง = The Operation of the electronic government procurement system (e-GP) in the units under royal irrigation department in Lampang province / พรรณภา เรือนแปง / 2559 /Full Text
Subject
กรมชลประทาน (ลำปาง)
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ -- ลำปาง
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ -- ลำปาง
60 การประมาณความสูงจากกะโหลกศีรษะโดยใช้วิธีการวัดกะโหลกศีรษะในกลุ่มประชากรไทย = Stature estimation from skull using craniometric method in a Thai population / จิราพัชร อินใจ / 2559 /Full Text
Subject
ส่วนสูง
ขนาดร่างกาย
ประชากรศาสตร์
ไทย -- ประชากร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22