ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 ห่วงโซ่คุณค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Value chain of procurement process of College of Arts, Media and Technology of Chiang Mai University / วิภาพร หมื่นมาณี / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย
พัสดุ
422 อะคริโลไนไตรล์เซลลูโลสโคพอลิเมอร์ จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก = AcrylonitrileCellulose copolymer from agricultural wastes for use as heavy metal absorbent / นริศรา บัญชา / 2559 /Full Text
Subject
อะคริโลไนทริล
วัสดุเหลือใช้จากพืชเศรษฐกิจ
ของเสียทางการเกษตร
โลหะหนัก
การดูดซับ
423 อิทธิพลของความเครียดในการเรียนที่มีต่อภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม = Influence of academic stress on academic burnout of clinical medical students, faculty of medicine, Chiang Mai university: moderating role of perceived social support / กนกวรรณ ศรีสองเมือง / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
นักศึกษาแพทย์ -- เชียงใหม่
424 เอกสิทธิ์วิชาชีพ บรรยากาศของทีมและคุณภาพการพยาบาลของ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน ประเทศไทย = Professional autonomy, team climate and quality nursing care among registered nurses in hospitals under the foundation of the church of christ in Thailand / ธัญญ์นลิน ภัทรธันยโรจน์ / 2559 /Full Text
Subject
พยาบาล
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
425 แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก = Toyota Thai premier league traveler application / ประกาศิต ศรีเจริญ / 2559 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์ -- การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ฟุตบอล
426 แอปพลิเคชันเกมบนแอนดรอยเพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสสำหรับเด็กออทิสติก วัย 6-12 ปี = Android game application to develop the sense of 6-12 years autistic children's sensory integration / ภมิตา ปุรณะพรรค์ / 2559 /Full Text
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
โปรแกรมประยุกต์ -- การออกแบบ
เกมคอมพิวเตอร์ -- ซอฟต์แวร์
427 โอกาสเสี่ยงตามการรับรู้ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของสตรีหลังคลอดที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Perceived susceptibility, self-efficacy, and exercise behaviors among postpartum women with gestational diabetes mellitus / เยาวลักษณ์ มาก๋า / 2559 /Full Text
Subject
เบาหวานในสตรีมีครรภ์
สตรีมีครรภ์
428 โอตาขุ ผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ฟุโจชิ ผู้คลั่งไคล้ในการ์ตูนชายรักชาย = Female otaku in Japanese society : A Case study of boys love comic fans Fujoshi / จินต์จุฑา ถนอมทรัพย์ทวี / 2559 /Full Text
Subject
สตรี -- ญี่ปุ่น -- แง่สังคม
สตรี -- ญี่ปุ่น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22