ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 ระบบให้คะแนนการฝึกซ้อมกีฬาเทควันโดบนโปรแกรมประยุกต์เว็บและโทรศัพท์มือถือ = Scoring system for Taekwondo training on web and mobile applications / ธนาพัฒน์ พิทักษ์อรรณพ / 2559 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
ซอฟต์แวร์
402 ระบาดวิทยาและผลกระทบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Epidemiology and impacts of hospital - associated infections on older patients in tertiary care hospitals / จินต์จุทา แก้วมาก / 2559 /Full Text
Subject
ระบาดวิทยา
การติดเชื้อ
ผู้สูงอายุ -- โรค
403 แรงจูงใจของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการสมัครสมาชิกร้านค้าปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป = Motivation of consumers in Mueang Chiang Mai district towards subscribing membership of ready-to-wear clothing retailers / ปรารถนา บูรพาไพศาล / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ร้านค้าปลีก -- เมือง (เชียงใหม่)
404 แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Work motivation of staff in subdistrict administrative organizations, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ปิยนุช เครือศิริ / 2559 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
แรงจูงใจในการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
405 วาทกรรม ความเป็นคนดี ในหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา = The Discourse of nobility in Buddhism textbook in Thailand / วรรณลิสา นันตะสุคนธ์ / 2559 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
แบบเรียน
สื่อการสอน
406 วิธีการปฏิบัติทางบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Accounting practices for income taxes of the resources industry group in the stock exchange of Thailand / บุศรินทร์ ใจเสมอ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การบัญชี
407 วิธีการปฏิบัติในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด = Teaching practices for developing geometry problem solving abilities of lower secondary school students in classroom taught through open approach / จารุวรรณ สอนแปง / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เรขาคณิต
408 ศักยภาพการผลิตไบโอเอทานอลจากกากหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 = Potential of bioethanol production from Napier cv. Pak Chong 1 Grass residue / บัณฑิตา เพ็ญศรี / 2559 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต
เชื้อเพลิงเอทานอล -- การผลิต
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
409 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารการตลาดของผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง = Comparative study of marketing communication styles between private and governmental ceramic distributors / ปัญณ์วรัตน์ เลิศธวัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด -- ลำปาง
เครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
410 สมรรถนะที่จำเป็นและที่มีในปัจจุบันของผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน = Essential and current competencies of assistant managers of 7-Eleven convenience stores in Chiang Mai, Lamphun and Mae Hong Son Provinces / ธนกฤต ธารวรินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาตนเอง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
สมรรถนะ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
411 สมรรถนะที่จำเป็นและสมรรถนะที่มีในปัจจุบันของพนักงานสายบริการของบริษัทขนส่งผู้โดยสารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Essential and current competencies of service employees of a transportation company in Chiang Mai / มะลิวรรณ วงศ์ฝั้น / 2559 /Full Text
Subject
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
สมรรถภาพในการทำงาน
สมรรถนะ
412 สมรรถนะแห่งตนในการคลอด ความอ่อนล้าและความกลัวการคลอดของสตรีครรภ์แรก / กนกอร คล้ายจันทร์ / 2559 /Full Text
Subject
การคลอด
Fear
ความกลัว
สตรีมีครรภ์
Pregnant woman
413 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ จากบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด = Marketing mix affecting decision of construction contractors in Chiang Mai Province towards purchasing Ready-mix concrete from Siam City Concrete Company Limited / วีรภัทรน์ บุญวัตร / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
การตลาด
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
คอนกรีตผสมเสร็จ -- การจัดซื้อ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
414 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าทางออนไลน์ = Marketing mix affecting generation Y consumers towards decision to purchase clothes via online / ศุภักษร ธรรมรักษา / 2559 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
เจนเนอเรชันวาย
415 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคหญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม = Marketing mix affecting women consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing environmentalfriendly cosmetics / ดนยา รวดเร็ว / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
การตลาด
416 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแช่แข็ง = Marketing mix affecting restaurant entrepreneurs in Chiang Mai Province towards purchasing frozen seafood / กรชิญา ภู่วิจิตรวราภรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
อาหารทะเลแช่แข็ง -- การจัดซื้อ
417 หลักเกณฑ์การเสียภาษีของเงินได้เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Tax rules of dividend and share of profits in Thailand and ASEAN economic community / ทัศรินทร์ อินคำเชื้อ / 2559 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
418 หลักเกณฑ์การเสียภาษีของเงินได้จากการทำธุรกิจของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Tax rules of business income in Thailand and ASEAN economic community / พรสุนีย์ เพชรน้ำค้าง / 2559 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
419 หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้จากการจ้างแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Tax rules of income derived from employment in Thailand and ASEAN Economic Community / มาศฤดี ปันดงเขียว / บัญชีมหาบัณฑิตัณฑิตวิทยาลัย 2559 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้
ค่าจ้างกับแรงงาน
การจ้างงาน
420 หลักเกณฑ์การเสียภาษีจากเงินได้จากวิชาชีพอิสระของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Tax rules of income from liberal professions in Thailand and ASEAN Economic Community / จิตรายุส์ เขียวต่าย / 2559 /Full Text
Subject
การบัญชีภาษีอากร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้
การบัญชี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22