ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 พฤติกรรมของลูกหนี้ในการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด สำนักงานเขตเชียงใหม่ 3 = Customers' behavior of loan repayment to the student loan fund of Krung Thai Bank public company limited Chiang Mai 3 region, Chiang Mai province / กิตธนา พวงไม้มิ่ง / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- เชียงใหม่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
เงินกู้ -- เชียงใหม่
สินเชื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
382 พฤติกรรมทางการเมืองของนายกเทศมนตรีเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่กรณีศึกษานายจรัส ไชยยา = Political behavior of the major of Mueang Kaen Pattana Town Municipality, Mae Tang District, Chiang Mai Province: a case study of Mr.Jarut Chaiya / พลพันธ์ แช่มช้อย / 2559 /Full Text
Subject
จรัส ไชยยา
นักการเมือง -- พฤติกรรม
นักการเมือง -- แม่แตง (เชียงใหม่)
383 พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards selecting petrol types for personal automobiles / พิมพ์นารา โพธิศาสตร์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำมันเชื้อเพลิง -- การจัดซื้อ
384 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้บริการบัตร ATM ของเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสา จังหวัดน่าน = Behaviors and Attitudes of Farmer Clients for Using ATM Cards of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Wiang Sa Branch, Nan Province / เนตรนภา แย้มแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- เวียงสา (น่าน)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เวียงสา (น่าน)
เกษตรกร -- เวียงสา (น่าน)
385 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง = Health Promoting Behaviors Among Persons at Risk of Stroke / จตุพงษ์ พันธ์วิไล / 2559 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
หลอดเลือดสมอง -- โรค
386 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการรับรู้ผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Sexual risk behavior and perception on impact of adolescent pregnancy among high school students and vocational certificate students at Li District, Lamphun Province / วิลาวุฒิ วิเชยันต์ / 2559 /Full Text
Subject
ครรภ์ในวัยรุ่น
ครรภ์
387 ภาพลักษณ์ของความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสังคมไทยและจินตภาพเรื่องชาตินิยม = The Appearance of Thai united spirit and nationalism imagery / ทิพย์วารี แสนสุวรรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
จินตภาพ
การสร้างมโนภาพ
ชาตินิยม
388 ภาพสะท้อนมายาคติชนชั้นในเนื้อเรื่องของละครโทรทัศน์ไทยชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ = Reflection of class myth in the storyline of the Thai television series Suphapburut Juthathep / นันท์ภัชอร ภูมิธรรมรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
ละครโทรทัศน์
การตัดสิน (ตรรกวิทยา)
อรรถศาสตร์
389 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบเหมืองฝาย ฝายพญาอุต ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Local wisdomin management system of check dam Fai PhayaAud , Tonthong Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / จุฑารัตน์ ศักดิ์มั่นวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
ฝายพญาอุต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เมือง (ลำพูน)
ฝาย -- เมือง (ลำพูน)
390 มาตรวัดความสุขบนพื้นฐานของเซตวิภัชนัย = Fuzzy set base happiness measures / ภูษิต กิตติชัยยะ / 2559 /Full Text
Subject
ความสุข
ฟัสซีเซต
391 มูลค่าตราผลิตภัณฑ์ของศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ = Brand equity of shopping malls in Chiang Mai province / บดินทร์ สารทอง / 2559 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- เชียงใหม่
ชื่อการค้า
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
392 เม็ดแอลจีเนตที่ฝังตรึงด้วยนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับการ กำจัดสีย้อมด้วยกระบวนการดูดซับ-การสลายตัวที่เร่งปฏิกิริยาด้วยแสง = Nano titanium dioxide impregnated alginate beads for dye removal via adsorption-photocatalytic degradation process / ปิยวรรณ วงค์สถาน / 2559 /Full Text
Subject
สีย้อมและการย้อมสี
ไทเทเนียมไดออกไซด์
การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
393 ระดับความสุขในการทำงานของปลัดอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ = Level of working happiness of assistant chief district officers in Chiang Mai Province / ธันยา สุธาพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
ปลัดอำเภอ -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
394 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Work safety management system for nurses, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ปริศนา ทองอร่าม / 2559 /Full Text
Subject
Satety management
Occupational health
พยาบาล -- การบริหาร
ความปลอดภัยในการทำงาน
395 ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ตรวจหาหลายใบหน้า = Class attendance system using multiple faces detection application / ปริญญ์ กรรมสิทธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
การรู้จำใบหน้ามนุษย์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
396 ระบบตรวจจับท่าทางการยกน้ำหนักโดยใช้เซนเซอร์การเคลื่อนไหว = Weight-lifting pattern detector system using motion sensor / พิชามญชุ์ ศรีเสน / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
397 ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี = RFID-Based pharmaceutical inventory management system / ชมพูนุช บุญฤทธิ์อมรชัย / 2559 /Full Text
Subject
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
398 ระบบเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคทองของอาณาจักรล้านนา (ค.ศ.1355-1525) = Economic system and social change in the golden age of The Ln N Kingdom (1355-1525) / วิชญา มาแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะสังคม
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย (ภาคเหนือ)
399 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเทียบโอนผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำหรับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Decision support system for high vocational certificate credit transfer for North-Chiang Mai University / รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
400 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม = A Decision support system for legal evaluation in residential and commercial building construction permits / สันติ โฆชพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง
อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การก่อสร้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22