ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การอภิปรายในชั้นเรียน = Learning provision to promote Mathematical reasoning ability of grade 10 students by using classroom discussion / จักรพันธ์ คุณา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันกำแพง (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
22 การจัดการเส้นทางเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผ้าทอพื้นเมือง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Route management for cultural learning and tourism of local textile, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ศรัณย์ แต่งรูป / 2559 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
วัฒนธรรม
การทอผ้า -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
23 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบอุปนัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Provision of learning Activities focusing on inductive method to develop analytical thinking skills of grade 11 students / ภัทราลาดา ศรีสด / มหาวิทยา 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
24 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Preparation of GIS database of landuse and areas at risk on forest encroachment in Mae Hong Son / วาสนา ทะนิวทอง / 2559 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
25 การจัดบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Management of social welfare for the elderly persons in Nikompatthana subdistrict, Mueang district, Lampang province / แสงดาว อารีย์เกิดเพียร / 2559 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- เมือง (ลำปาง)
26 การจัดสรรผลประโยชน์ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญาในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Benefit sharing in baby corn production under contract farming system in Mae On District, Chiang Mai Province / ขวัญเรือน สุดสาคร / 2559 /Full Text
Subject
ข้าวโพดฝักอ่อน -- ต้นทุนการผลิต
ข้าวโพดฝักอ่อน -- อัตราผลตอบแทน
เกษตรกร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เกษตรพันธสัญญา -- แม่ออน (เชียงใหม่)
27 การใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นจดจ่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using problem-Based learning in a mathematics classroom to promote grade 11 students engagement / เทียนชัย ชามะสนธ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 การใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงคณิตศาสตร์และความเข้าใจเชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using problem-based learning to promote access to mathematics and mathematical conceptual understanding of grade 10 students / ปฏิพัฒน์ ติดทะ / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์
29 การใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using problem-based learning to promote metacognition and mathematics achievement of grade 10 students / จตุรงค์ เลิศชูวงศา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 การใช้เทคนิคการต่อบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดลำปาง = Using jigsaw technique for developing reading comprehension and critical thinking skills using english printed media in Grade 11 at Thung Udomwittaya School, Lampang Province / ศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำปาง
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
สื่อการสอน
31 การใช้เทคนิคมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน = Multimedia techniques using for the instructional media development / รุจจนนท์ ทูลพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
สื่อการสอน
การสอนด้วยสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
32 การใช้แนวทางการสอนแบบเอแอลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา = Using AL approach to promote english writing ability among grade 7science students at Srinagarindra The Princess Mother School, Phayao / ชุตินันท์ ใจอะกะ / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการชั้นเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
33 การใช้แบคทีเรียที่ย่อยลิกนินจากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนเพื่อเพิ่มโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด = Use of lignin degradation bacteria from rumen of white Lamphun cattle to increase digestible nutrients of Maize Husk and Cob / เรณุกา นามปัน / 2559 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เซลลูโลส -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
การหมักในกระเพาะรูเมน
ซังข้าวโพด
34 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อบัตรสินเชื่อเกษตรกรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Utilization and satisfaction towards farmers credit card of rice farmers in Mueang Distrist, Lampang Province / ดวงกมล อัศวบำรุงกุล / 2559 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
35 การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ = Head Nurses motivating language and registered nurses Job performance, government university hospitals / เบญจวรรณ กันยานะ / 2559 /Full Text
Subject
การพยาบาล
พยาบาล
36 การใช้โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตร่วมกับสารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรในตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Using mono potassium phosphate with potassium chlorate for off-season longan production in Ban Tan Sub-district, Hot District, Chiang Mai Province / ฤทธิ์ ตาลี / 2559 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก -- ฮอด (เชียงใหม่)
ลำไย -- การผลิต
สารเคมีทางการเกษตร
37 การใช้วีดิทัศน์เพลงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Use of music video to develop reading skills of a student with learning disabilities / รัตนา แหล่งหล้า / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
การอ่านขั้นประถมศึกษา
การศึกษาขั้นประถม
38 การใช้สารชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ = Use of biofungicides from actinomycetes to control Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici causing tomato wilt disease / ร่มสุรีย์ มนตรีภักดี / 2559 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ -- โรคและศัตรูพืช
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
39 การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติก = Use of multimedia to develop basic skills mathematics / รัศมีดาว ปัญญาพระพร / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สื่อการสอน
40 การดำเนินกลยุทธ์หลายวิธีในการส่งเสริมการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาลของรัฐ = Implementation of multimodal hand hygiene improvement strategies in government hospitals / กัญญาณัฐ พยัคฆ์ / 2559 /Full Text
Subject
การล้างมือ
มือ -- การดูแลและสุขวิทยา
สุขวิทยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22