ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีนโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of positive Self-talk training program on depression among caregivers of patients with amphetamine induced psychotic disorders, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สันติ พรมนิมิตร / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วยทางจิต -- การดูแล
ความซึมเศร้า
362 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of Positive Self-talk Training Program on Depression Among Patients with Alcohol Dependence, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / พรทิพา บุญหมื่น / 2559 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยทางจิต -- การดูแล
ความซึมเศร้า
363 ผลของโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจต่อความสามารถด้านความคิดความเข้าใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Effects of cognitive training program on cognitive abilities in stroke patients / รักฤทัย คันธี / 2559 /Full Text
Subject
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
กิจกรรมบำบัด
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
364 ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการควบคุมทรงพุ่มของมะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) = Effects of paclobutrazol on canopy control of Cleistocalyx nervosum var. paniala / ธัญวรัตน์ วงเวียน / 2559 /Full Text
Subject
มะเกี๋ยง -- การปลูก
มะเกี๋ยง -- การเจริญเติบโต
365 ผลของพีเอช อุณหภูมิ และเวลาเก็บกัก ต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซไฮโดรเจน จากน้ำคั้นหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ด้วยการหมักในที่มืด = Effects of pH, Temperature, and HRT on Efficiency of Hydrogen Gas Production from Napier Pakchong 1 Grass Juice by Dark Fermentation / กมลชนก มะยาระ / 2559 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานชีวมวล
ไฮโดรเจน -- การผลิต
366 ผลของระดับแคลเซียมและโบรอนต่อการเจริญเติบโตของว่านสี่ทิศ = Effects of calcium and boron levels on growth and development of hippeastrum / วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ -- การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของพืช
367 ผลของเวลาเติมอากาศต่อการกำจัดไนโตรเจนโดยใช้ถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์ = Effect of aeration times on nitrogen removal by sequencing batch reactor tank / เรือนแก้ว เจริญผล / 2559 /Full Text
Subject
ไนโตรเจน
ถังปฏิกรณ์เอสบีอาร
368 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมต่อการขยายพันธุ์และการสร้างเหง้าของขิง (Zingiber officinale) ในสภาพปลอดเชื้อ = Effects of growth regulators and environment on in vitro propagation and microrhizome formation of Zingiber officinale roscoe / ชลธิชา ใจมาแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
ขิง -- การขยายพันธุ์
ลำต้นใต้ดิน
369 ผลของสารเติมแต่งและกระบวนการอบเหนียวต่อโครงสร้างและสมบัติของแก้วแคลเซียมบอโรฟอสเฟตคราวน์จากเอฟจีดียิปซัม = Effects of additives and annealing process on structures and Ppoperties of calcium borophosphate crown glass from FGD-Gypsum / ธิดา ตุงใย / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมแก้ว
โครงสร้างเคมี
อุตสาหกรรมเคมี
370 ผลของอัตราการให้ปุ๋ยและการขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของลิลีกระถาง = Effects of fertilizer application rates and nutrient deficiency on growth and development of potted lily / รัตนาภรณ์ ชมภูชนะภัย / 2559 /Full Text
Subject
ปุ๋ย
ลิลลี่ -- การเจริญเติบโต
371 ผลลัพธ์ของการควบคุมโรคเบาหวานและพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Outcomes of diabetes control and health behaviors in type 2 diabetes mellitus patients in Huaykaew Sub-district, Maeon District, Chiang Mai Province / ณัฐพงศ ใจบาล / 2559 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
372 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการจราจรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Results of traffic management in Mueang Chiang Mai District / ทัตตวีร์ ด่านพิทักษ์ตระกูล / 2559 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
จราจร
373 พฤติกรรมการกินอาหารที่ให้พลังงานสูงและภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = High energy food intake behavior and nutritional status of school age children in Mueang Chi Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / วราภรณ์ ใจสุยะ / 2559 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ
เด็ก -- แง่โภชนาการ
374 พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดลำพูน = Agricultural credit card usage behavior of customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Lamphun Province / ฐาปนา เมืองสุวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ลำพูน
สินเชื่อเกษตร -- ลำพูน
เกษตรกร -- ลำพูน
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
375 พฤติกรรมการออมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Saving behavior of university staff at Chiang Mai University / ปิยปราณปริยา ผดุงธิติฐ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บุคลากร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเงินส่วนบุคคล -- เชียงใหม่
376 พฤติกรรมของคนวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกางเกงยีนส์ = Behavior of working-aged people in Mueang Chiang Mai District towards purchasing jeans / ณพวีร์ พิสิษฐ์กุล / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ยีนส์ (เสื้อผ้า) -- การจัดซื้อ
377 พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นเอ็มในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำรใช้บัตรเดบิต = Behavior of generation M in Mueang Chiang Mai District towards using debit card / ระพีพร วุฒิพันธุ์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เจนเนอเรชันเอ็ม
บัตรเดบิต
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
378 พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกระเป๋าแฟชั่นผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ = Behavior of female students in Mueang Chiang Mai District towards purchasing fashion bags via social network channels / ศิรภัสสร อินต๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กระเป๋า -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
เครือข่ายสังคมออนไลน์
379 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of consumers towards buying organic agricultural products in Chiang Mai Province / จิราพร บุญมา / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สินค้าเกษตร
380 พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง = Behavior of consumers in Chiang Mai Province Towards using pet services stores / อรชุมา บุบผา / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22