ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 ผลกระทบของลักษณะวันเวลาในหนึ่งสัปดาห์ที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มหุ้นธุรกิจการเงินในประเทศไทย = The Effects of the days of the weeks on on trading value of financial stock in Thailand / พรรณิกา โชติอัมพร / 2559 /Full Text
Subject
ราคาหลักทรัพย์
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
หุ้นและการเล่นหุ้น
342 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพในการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of climate change on the potential of forest fire in Chiang Mai Province / ปัณณธร ธนดลเมธาพร / 2559 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิอากาศ
343 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย- ลาวแห่งที่ 4 ที่มีต่อผู้ประกอบการภาคบริการในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Socio-Economic impact of the opening of the fourth Thai-Lao friendship bridge on entrepreneur service sector in Chiang Khong district, Chiang Rai province / เบญจมาศ ยี่ลังกา / 2559 /Full Text
Subject
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
เชียงราย -- ภาวะเศรษฐกิจ
344 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อชุมชนแม่เมาะของโครงการชุมชนพัฒนาอาชีพภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Social and economic impact of Mae Moh Power Plant's Career Development Funds on Mae Moh Community / ศราวุฒิ แอ่นดอน / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้า -- แม่เมาะ (ลำปาง) -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แม่เมาะ (ลำปาง) -- ภาวะสังคม
แม่เมาะ (ลำปาง) -- ภาวะเศรษฐกิจ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ลำปาง)
345 ผลการใช้ตัวแบบสัญลักษ์ในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนออทิสติกระดับปริญญาตรี = Effect of using video modelings to enhance social interaction of an undergraduate students with autism / หนึ่งฤทัย ชัยชนะ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. นักศึกษา
การศึกษาพิเศษ
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
346 ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบทีพีอาร์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Results of using TPR techniques to develop english vocabulary learning for grade 5 students at Teerawatbampen School, Mae Rim District, Chiang Mai Province / จุฬาลักษณ์ เปรมปรี / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
โรงเรียน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
347 ผลการใช้เพลงภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดียวของนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Result of using french songs in class to develop the skills of writing simple sentences of Mathayom Suksa 5 Students, Wattanothaipayap School, Chiang Mai Province / ชลธิชา ทิพย์ดวงตา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
ภาษาฝรั่งเศส -- การเขียน
ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
348 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Performances of educational quality assurance at the Faculty Level, Maejo University / อธิษฐาน มีแสงแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
349 ผลการออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศจังหวะควิ๊กสเตปและการเต้นแอโรบิกต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในผู้หญิงสุขภาพดี = Effect of dance sport exercise in quick step and aerobic dance on cardiovascular endurance and percentage of body fat in healthy female / อาภรณ์ พรหมสวัสดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
เลือด -- การไหลเวียน
แอโรบิก (กายบริหาร)
ลีลาศ
350 ผลของการทอดแบบสุญญากาศต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสับปะรดทอดกรอบ = Effect of vacuum frying on physico-chemical properties of pineapple chips / วริศรา วนากมล / 2559 /Full Text
Subject
สับปะรด
การถนอมอาหาร
351 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของ Trotzer ที่มีต่อความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด = Effects of trotzer's group counseling on hope and self-esteem of juvenile delinquents / ประภาพรรณ กันทะวงศ์วาร / 2559 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
เยาวชน
352 ผลของการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแบบผสมผสานต่อความรุนแรงของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุหญิง = Effect of integrated pelvic floor exercise on severity of Urinary Incontinence among older females ;Effect of integrated pelvic floor exercise on severity of Urinary Incontinence among older females / โชติกา สุจารี / 2559 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Urinary Incontinence
Exercise Therapy
353 ผลของการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองและป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มเกษตรกร บ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Effect of capacity building on self-care and prevention of low back pain among farmers in Baan Thungkluy village, Baan Auam sub-district, Meuang District, Lampang Province / กริชชากร บุตรพิชัย / 2559 /Full Text
Subject
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง
ปวดหลัง -- เกษตรกร -- ลำปาง
354 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่น = Effect of Self-efficacy enhancement on breastfeeding among adolescent mothers / มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดาวัยรุ่น
บุตรของมารดาวัยรุ่น
355 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความกลัวการคลอดบุตรในผู้คลอดครรภ์แรก = Effect of social support on fear of childbirth among primiparous parturients / นิตยา พรมกันทา / 2559 /Full Text
Subject
การคลอด
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์
ครรภ์
356 ผลของการสวมหมวกพลาสติกต่ออุณหภูมิกายของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะใส่สายสวนหลอดเลือดทางสะดือ = Effect of wearing plastic cap on body temperature among preterm infants during umbilical catheterization / วลัยพรรณ โชตวรพันธุ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทารกคลอดก่อนกำหนด
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล
357 ผลของการให้ความรู้ข้อมูลย้อนกลับและอุปกรณ์ต่อการปฏิบัติและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of knowledge, feedback and equipment provision on practices and efficiency of environmental cleaning among personnel in general hospital / ทัศนีย์ นวลคำ / 2559 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
บุคลากรโรงพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์
358 ผลของความเข้มข้นแอมโมเนียและไนไตรท์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์ในระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวในแนวราบ = Effects of ammonia and nitrite concentrations on nitrogen removal by ANAMMOX process in a horizontal subsurface flow constructed wetland system / วริศรา จันดา / 2559 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
น้ำเสีย -- การบำบัด
359 ผลของโปรแกรมการโค้ชต่อการเตรียมพร้อมและภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง = Effects of coaching program on preparedness and burden among caregivers of older persons with stroke / นัยน์ปพร จันทรธิมา / 2559 /Full Text
Subject
โรคหลอดเลือดสมอง
ผู้สูงอายุ -- โรค
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
360 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบต่อสภาวะอาการในเด็กป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Effect of oral mucositis management program on symptom status of children with cancer receiving chemotherapy / พชรภรณ์ เกวียนสูงเนิน / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง
เด็ก
เยื่อบุช่องปาก
เคมีบำบัด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22