ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors affecting levels of employees benefit disclosure of listed companies in the stock exchange of Thailand / พิมพลอย คูวิบูลย์ศิลป์ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
322 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออกเครื่องดื่มของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงโดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ = Factors affecting the growth rate of Thailands beverage export value To CLMV countries using panel quantile regression / กัญญาภัค แก้วดวงแสง / 2559 /Full Text
Subject
เครื่องดื่ม -- การส่งออก
การพยากรณ์การขาย -- ไทย
323 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งปละโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์ = Factors affecting on rate of return of the transportation and logistics sector in stock exchange of Thailand using quantile regression / กัญญารัตน์ จันทร์มะณี / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราผลตอบแทน
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
หลักทรัพย์
324 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการออกแบบวางแผนและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Factors Influence Success in the Design, Planning and Infrastructure Construction of the Local Administration, Nong Muang Khai District Phrae Province / เก็จมณี ทองประไพ / 2559 /Full Text
Subject
วิศวกรรมโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
การออกแบบโครงสร้าง
325 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าวต่อโครงการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacting factors from migrant workers on construction projects in Chiang Mai Province / ณรงค์พล บุษมงคล / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
326 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอของจังหวัดน่าน = Factors affecting the choice of buying woven product in Nan Province / ยาวิกา ยานะ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- น่าน
ผ้า -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า -- น่าน
327 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = Factors affecting successfulness of implementing electronic working paper system in auditing process of Cooperatives Within Cooperative Auditing Office Region 7 / สาวิตรี โพธิ์สุต / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
การสอบบัญชี
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
328 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting core competency of local government officer in Local Administrative Organizations,Mae Taeng District, Chiang Mai Province / รัชนีวรรณ สิทธิกัน / 2559 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- พนักงาน
สมรรถภาพในการทำงาน
สมรรถนะ
329 ปัญหาการจัดทำบัญชีตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติของคู่สัญญาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง = Problems of accounting practices following notification of the national anti-Corruption commission of the contract parties of local administrative organization in the lower northern region / เหมวรรณ สรรเสริญ / 2559 /Full Text
Subject
การบัญชี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
330 ปัญหาการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of 3 years personnel planning of Donkeaw Tambon Administrative Organization,Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / วรัญญู วงค์อรยสกุล / 2559 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การวางแผนกำลังคน
กำลังคน
331 ปัญหาและอุปสรรคของระบบควบคุมสินค้าคงเหลือของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ จังหวัดอุตรดิตถ์ = Problems and Obstacles in Inventory Control System of Dutch Mill Distributors, Uttaradit Province / กรกนก บังวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง -- อุตรดิตถ์
การควบคุมการผลิต
การจัดการวัสดุ
332 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 = Problems and obstacles in the enforcement of confiscation mature in drug cases by Office of the Narcotics Control Region 5 / ไมตรี จอมแปง / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
ยาเสพติด
การริบทรัพย์ -- เชียงใหม่
333 ปัญหาสุขภาพจิตและความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Mental health problems and spiritual needs among cancer patients, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / เอมอร ภูพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วย -- มะเร็ง
โรงพยาบาลนครพิงค์
334 เปรียบเทียบภาวะออกซิเดทีฟสเตรสจากการฝึกแรงต้านด้วยน้ำหนักที่ระดับปานกลางและหนักในกลุ่มบุคคลทั่วไปเพศชาย = Comparison the oxidative stress status from weight resistance training between moderate and heavy weight in sedentary male / สงกรานต์ พิพัฒศุภมงคล / 2559 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กำลังกล้ามเนื้อ
การฝึกน้ำหนัก
335 ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจำกลางลำปาง จังหวัดลำปาง = The Impact of human resource management to personnel performance of Lampang prison central, Lampang Province / ลภัสกร จันเทพา / 2559 /Full Text
Subject
เรือนจำกลางลำปาง
การบริหารงานบุคคล -- ลำปาง
336 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการในระหว่างการก่อสร้างบ้านสั่งสร้างกรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of design changes uuring construction of built to order House: a case study of housing development project in Chiang Mai province / เบญจมาศ บุญเพิ่มพูน / 2559 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง
337 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายางพาราที่มีต่อสาขาการผลิตในประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต = The Impact of changes in value of rubber towards the major production in Thailand by Using Input-Output Model / เสกพร คำมงคล / 2559 /Full Text
Subject
ยางพารา -- ราคา
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
338 ผลกระทบของความไม่สมบูรณ์ในแบบและรายละเอียดต่อการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง = The Effect of incompleteness in drawing and specifications on construction project management / ปารเมศวร์ วิศวเรืองตระกูล / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
การก่อสร้าง
339 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ของประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย โดยวิธีอารีแมกซ์ = Impacts of economic variables on Thai Motor Vehicles and Automotive Parts Export Value to Australia Using ARIMAX / รุ่งนภา คงคา / 2559 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การส่งออก
สินค้าออก
การค้าระหว่างประเทศ
340 ผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อการทำธุรกรรมทางธนาคาร = Impacts of mobile broadband on banking transactions / เกวลิน โชติธนภิรมย์ / 2559 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22