ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้จะเป็นบิดาที่ภรรยาครรภ์เสี่ยงสูงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Factors related to stress of expectant fathers during Hospitalization of high risk pregnant wives / วราภรณ์ บุญยงค์ / 2559 /Full Text
Subject
ครรภ์
บิดา
302 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาของครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาท = Factors related to shared decision making needs regarding medical treatments of critically Ill neurological patients families / จิดาภา พลายกล่ำ / 2559 /Full Text
Subject
ระบบประสาท -- ผู้ป่วย
ระบบประสาท
ผู้ป่วย -- การดูแล
303 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ = Factors related to readiness for Hospital discharge among older patients undergone coronary artery bypass grafting / รุจิรา ถูกใจ / 2559 /Full Text
Subject
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล
304 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะคลอด = Factors related to anxiety of first-time fathers during labour ;Factors related to anxiety of first-time fathers during labour / รัชนีวรรณ จารุเลิศพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
บิดา
การดูแลหลังคลอด
Fathers
Postnatal care
305 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Factors related to health promotion behaviors regarding nutrition among adolescent pregnant women / ฐิตารีย์ ดิษาภิรมย์ / 2559 /Full Text
Subject
ครรภ์
การส่งเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น
306 ปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจให้ไม่ย้ายกลับภูมิลำเนาของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานก่อสร้าง = Decisive factor on not to returning home for migrant construction workers / ทิพย์วรรณ กาวิละ / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
แรงงานต่างด้าว
307 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Factors affecting the performance of subdistrict headmen and village headmen in Wang Chin District, Phrae Province / ฉกาจ อาสาสนา / 2559 /Full Text
Subject
กำนัน -- วังชิ้น (แพร่)
ผู้ใหญ่บ้าน -- วังชิ้น (แพร่)
การปกครองท้องถิ่น -- วังชิ้น (แพร่)
308 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ = Factors affecting the success of the procurement system by electronic bidding / ศุภรจิต เหล่ารัดเดชา / 2559 /Full Text
Subject
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
309 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการที่เข้มแข็งของประเพณีตากธรรม ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ชุมชนวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Factors affecting to the strengthful management related to Tak Tam, Tan Khao Mai, Hing Fi Phra Jao, Wat Sung Men community, Sung Men district, Phrae province / เสาวนีย์ ปราบหงษ์ / 2559 /Full Text
Subject
ประเพณีตากธรรม
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- สูงเม่น (แพร่)
แพร่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
310 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวลาว = Factors affecting traveling decision of Laos tourists / ชัยสงคราม สุขธรรมวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
การท่องเที่ยว
311 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ของนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา = Factors affecting of decision about further studies at Chiang Mai technical college among students in dual study / ชัยวัฒน์ พอพิน / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อาชีวศึกษา
การศึกษาทางการช่าง
312 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าในกองทุนเปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาวธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' investment in good corporate governance long term equity fund of UOB in Chiang Mai Province / แพรวนภา ฤทธิไตรภพ / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวม
การลงทุน -- เชียงใหม่
313 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของนักลงทุนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting Investment in derivatives warrants of Investors in Mueang Chiang Mai District / ธนิชา จันจินะ / 2559 /Full Text
Subject
สัญญาสิทธิ
อนุพันธ์ทางการเงิน
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน
การลงทุน
314 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมอาชีพการขายสินค้าและบริการ : กรณีศูนย์การค้ามาลินพลาซ่า เชียงใหม่ = Factors affecting the promotion of sales careers and services : A Case study of Malin Plaza Trade Center Chiang Mai / บุณยฤทธิ์ เตชะพูลผล / 2559 /Full Text
Subject
ศูนย์การค้ามาลินพลาซ่า เชียงใหม่
การส่งเสริมการขาย -- เชียงใหม่
สินค้า -- เชียงใหม่
การขาย
การตลาด
315 ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกด้านจิตใจในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Factors affecting psychological well-being in older patients with cancer receiving chemotherapy ;Factors affecting psychological well-being in older patients with cancer receiving chemotherapy / วรรณฤดี เชาว์อยชัย / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
ผู้สูงอายุ
Older
Neoplasms
Neoplasms -- Drug Therapy
316 ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ = Factors affecting delay in floodgate construction projects / ปิยะ สรรพวัตกุล / 2559 /Full Text
Subject
เขื่อน
การก่อสร้าง
317 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting future profitability of Savings Cooperatives and Credit Union Cooperatives in Chiang Mai Province / ศิริพักตร์ มอญสร้อย / 2559 /Full Text
Subject
ธนาคารสหกรณ์ -- เชียงใหม่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน -- เชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- เชียงใหม่
สถาบันออมทรัพย์ -- เชียงใหม่
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
การจัดการกำไร
318 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชีภาครัฐในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = Factors affecting cooperative auditing quality of government auditors in Cooperative Auditing Office Region 7 / รชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
การสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
319 ปัจจัยที่มีผลต่อเจ้าของบ้านชาวต่างชาติในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านในเชียงใหม่ = Factors affecting foreign home owners in selecting housing construction contractors in Chiang Mai / ณิรัชชา เมืองเจริญ / 2559 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
320 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนงานระบบปรับอากาศในโครงการอาคารสำนักงาน = Factors affecting cost of Air-conditioning systems in office building projects / สุเมธี อริวันนา / 2559 /Full Text
Subject
การปรับอากาศ
อาคาร -- การปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22