ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the cognitive behavior therapy muti-channel program among persond with major depressive disorders, Hod hospital ,Chiang Mai Province ;Effectiveness of implementing the cognitive behavior therapy muti-channel program among persond with major depressive disorders, Hod hospital ,Chiang Mai Province / ทิพภาวรรณ์ คำโท / 2559 /Full Text
Subject
โรคซึมเศร้า -- ผู้ป่วย
การบำบัด
โรคซึมเศร้า
Depression
282 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนสำหรับการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่มีการดื่มแบบอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of Implementing the Self-efficacy Enhancement for Alcohol Drinking Refusal Program Among Persons with Harmful Drinking, Ban Pongtum Tambon Health Promoting Hospital, Chiang Mai Province / ปิ่นแก้ว ประทุมทา / 2559 /Full Text
Subject
Consumer Behavier
Alcohol Drinking
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ (เชียงใหม่)
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
283 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Nongphueng Tambon health promoting hospital, Chiang Mai province / เบ็ญจพรรณ คำก้อน / 2559 /Full Text
Subject
บ้านสมานใจ (เชียงใหม่)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (เชียงใหม่)
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
284 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มในผู้ที่มีการดื่มแบบเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing the group empowerment program among persons with hazardous drinking, Huai Pong Tambon Health Promoting Hospital, Mae Hong Son Province / ประคอง ปาระมี / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- แม่ฮ่องสอน
การส่งเสริมสุขภาพ -- แม่ฮ่องสอน
พิษสุราเรื้อรัง -- โรค -- ผู้ป่วย
285 ประสิทธิผลของการนวดเต้านมต่อการคัดตึงเต้านมในมารดาที่ให้นมบุตร : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Effectiveness of breast massage on breast engorgement among lactating mothers : a systematic review / กฤษณา ปิงวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การนวด
Breast feeding
Massage
286 ประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลงในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลายในเบบี้ฮ่องเต้บนพื้นที่สูง = Efficacy of fungal bioinsecticides on striped flea beetle control in baby Pak Choi in Highlands / นาวิน สุขเลิศ / 2559 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
ผัก -- การปลูก -- ไทย (ภาคเหนือ)
287 ประสิทธิภาพน้าส้มควันไม้ในการควบคุมเชื้อรา Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของพืชวงศ์กะหล่ำ = Efficiency of wood vinegar in controlling alternaria brassicicola causing leaf spot of brassicas / วิษณุ สุวรรณมงคล / 2559 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
กะหล่ำ -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม
เชื้อรา -- การควบคุม
288 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Operational efficiency of the Chiang Mai Province Immigration Officers / ชาตรี ชราชิต / 2559 /Full Text
Subject
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- เชียงใหม่
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- การทำงาน
289 ปริมาณแคลเซียมในผักคะน้าก่อนและหลังการล้างด้วยน้ำส้มสายชู น้ำผสมด่างทับทิม น้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนต และน้ำผสมเกลือ = Calcium wuantity in chinese kale before and after washing by water mixed with vinegar potassium permanganate sodium bicarbonate and salt / ปวีณา ทองคำ / 2559 /Full Text
Subject
ผักคะน้า -- การทดลอง
โภชนาการ
290 ปัจจัยของการจัดการที่เข้มแข็งงานประเพณีออกหว่า ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors of strong management related to Ok Wa tradition in Mae Sariang Sub-district, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / พอลักษณ์ ปิ่นระฤก / 2559 /Full Text
Subject
ประเพณีออกหว่า
แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
291 ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Occupational hazards, Work-related illnesses and injuries among longan gardener, Pratupha Sub-district, Mueang Lamphun District, Lamphun Province / ศุภกฤษณ์ เสวะกะ / 2559 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การทำงาน
เกษตรกร -- ลำพูน
ลำไย -- การปลูก
292 ปัจจัยทางสังคมและครอบครัวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Social and family factors and alcohol consumption among housewife group in Thasobsao Sub-district, Mae Tha District, Lamphun Province / ภัทราภรณ์ หลวงมั่ง / 2559 /Full Text
Subject
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สตรี -- แม่ทา (ลำพูน)
สตรี -- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
293 ปัจจัยทำนายการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังบุตรเกิด = Factors predicting father involvement in postnatal period เรืออากาศเอกหญิง / แสงเดือน ศิริพร / 2559 /Full Text
Subject
การดูแลหลังคลอด
ทารก
บิดา
294 ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์ = Factors predicting fear of childbirth among pregnant women ;Factors predicting fear of childbirth among pregnant women / เนตรนภา ขวัญยืน / 2559 /Full Text
Subject
ความกลัว
สตรีมีครรภ์
Fear
Pregnant women
295 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือ = Predicting the violent aggressive behavior of youths in Northern Juvenile Training Center, Thailand / ทิพย์วรดา ปัตตะพงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
ความก้าวร้าวในเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความก้าวร้าวในเยาวชน
เยาวชน -- จิตวิทยา
296 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง และแนวทางลดผลกระทบขณะดำเนินการก่อสร้างโดยเมทริกซ์การประเมินความเสี่ยง = Factors affecting construction changes and impact reduction guideline during construction phase by using risk assessment matrix / สุชาณัฏฐ์ชญา ลี้ประเสริฐ / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
การก่อสร้าง -- การประเมินความเสี่ยง
297 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างที่ปรึกษาโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง = Factors affecting the construction conflict between consultant and contractor / สุรชัย ทาสุวรรณอินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
การบริหารความขัดแย้ง
การก่อสร้าง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
298 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Factors related to prenatal care among adolescent pregnants ;Factors related to prenatal care among adolescent pregnants / นภศพร ชัยมาโย / 2559 /Full Text
Subject
การตั้งครรภ์
วัยรุ่น
Adolescent
Pregnancy in adolescence
299 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการตัดสินใจดูแลรักษาเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Factors related to caregiver participation in treatment decision-Making for children with cancer receiving chemotherapy / กัญญาพัชร นิยมสัตย์ / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
มะเร็งในเด็ก
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
300 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความกลัวการคลอดของสตรีมีครรภ์เสี่ยงสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / นราภรณ์ ขุนกำแหง / 2559 /Full Text
Subject
Fear
Parturition


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22