ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 เทคนิคการจัดสมดุลการผลิตและโปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ = Production line balancing technique and simulation program to increase productivity in hard disk drive component / จินตนา วรรณรัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ -- การควบคุมการผลิต
แบบจำลองทางวิศวกรรม
262 นวัตกรรมสำหรับลดระยะเวลาในกระบวนการก่อสร้างแบบลีน บิม = Innovation for time reduction in LeanBIM construction process / ชัชวาล วรศรีหิรัญ / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
การผลิตแบบลีน
263 แนวคิดการปรับปรุงเค้าร่างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Concept of database schema improvement of Faculty of Sciences Information System, Chiang Mai University / นพรัตน์ มูลศรี / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ -- ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การออกแบบฐานข้อมูล
264 แนวทางการปรับใช้ระบบควบคุมโครงการด้วยวิธีกำหนดเวลาการทำงานแบบซ้ำในโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง = Guideline for application of repetitive scheduling method for department of Highways Road construction projects / ปาลวัตร มะลิทอง / 2559 /Full Text
Subject
โครงการก่อสร้าง -- การควบคุม
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
การก่อสร้าง -- การวางแผน
265 แนวทางการพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ = Approach to development of Chiang Mai Province office of buddhism towards learning organization / นพภา บุญมาแย้ม / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
การเรียนรู้องค์การ
การจัดการองค์การ
การพัฒนาองค์การ
266 แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวภาคเหนือ = Approaches to promote working ethics of tourist police Northern Thailand / สมควร ค้างคาว / 2559 /Full Text
Subject
ตำรวจท่องเที่ยว
จริยธรรมในการทำงาน
จริยธรรม
267 แนวทางการอนุรักษ์อาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในชุมชนบ้านซำ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ = Guidelines for silk weaving career conservation of Kui Ethnic Group in Ban Sum Community, Khun Han District, Sisaket Province / ขนิษฐา หาระสาย / 2559 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ขุนหาญ (ศรีสะเกษ)
ผ้าไหม -- ขุนหาญ (ศรีสะเกษ)
กลุ่มชาติพันธุ์ -- ขุนหาญ (ศรีสะเกษ)
268 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และความปลอดภัยภายในอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Good practice for facility management and security inside the patients's building of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / บุญเลิศ แก้วใส / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- การรักษาความปลอดภัย
โรงพยาบาล -- การรักษาความปลอดภัย
269 บทบาทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับการพัฒนาชุมชน :กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง = Role of credit union cooperative and community development: in case of credit union cooperative morsom Wangkwang Limited Pongsaenthong Sub-district, Mueang Lampang District, Lampang Province / ปัญญา สุริยะ / 2559 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน -- เมืองลำปาง (ลำปาง)
270 แบบจำลองเชิงโครงสร้างของการเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในงานแสดงสินค้า = A Structural quation model of logistics service provider selection in exhibitions / จารวี อินธรรม / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
271 แบบจำลองสมการโครงสร้างของอุปสงค์ต่อแอปพลิเคชั่นเกมบนสมาร์ทโฟน = A Structural equation model of demand for game applications on smarthphones / ทิพยเนตร เกตุวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
สมาร์ทโฟน
พฤติกรรมผู้บริโภค
272 แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างของคุณภาพการบริการด้านไมซ์ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ = Structural equation model of the MICE service quality of the royal Park Rajapruek / ประยุทธ ไหวดี / 2559 /Full Text
Subject
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
273 แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างของคุณภาพการบริการต่อความภักดีของผู้เข้าพักโฮสเทลในจังหวัดเชียงใหม่ = A Structural equation model of service quality and customer loyalty of hostels in Chiang Mai / พัฒนากาญจน์ ฟองคำ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
โรงแรม -- เชียงใหม่
274 แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างของสื่อสังคมออนไลน์ แบรนด์ และความภักดี ต่อสินค้าเครื่องแต่งกายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ = A Structural equation model of online social media, brand and loyalty toward clothing products of Chinese tourists in Chiang Mai / กนกกาญจน์ สายวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความภักดีของลูกค้า -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- จีน
เครื่องแต่งกาย -- เชียงใหม่
275 ปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่และการแพร่ระบาดของวัณโรคบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Spatial interaction and the spread of tuberculosis on Thai-Myanmar border area in Mae Sot District, Tak Province / นิตินัย สีมาปัน / 2559 /Full Text
Subject
วัณโรค -- แม่สอด (ตาก)
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- แม่สอด (ตาก)
276 ประสิทธิผลการถัวความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงบนดัชนีเซ็ต๕๐ ภายใต้ความอสมมาตรของราคา = Hedging effectiveness of SET50 index futures under price asymmetry / ชวัลณัฐ บุญภักดี / 2559 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
การเงิน
277 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธในผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of Implementing the Anger Management Program Among Patients with Schizophrenia Addicted to Tobacco, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ทศพล อะกะเรือน / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง (เชียงใหม่)
ผู้ป่วยจิตเภท -- เชียงใหม่
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
ความโกรธ
278 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธสำหรับผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing the anger management program for patients with schizophrenia, Uttaradit Hospital / วรรณวิภา ชำนาญ / 2559 /Full Text
Subject
Schizophrenia
โรคจิตเภท
Mental disorders
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้ป่วยจิตเภท -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วยจิตเภท
279 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว สำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for persons with Schizophrenia, Pangsilathong hospital, Kamphaeng Phet province ;Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for persons with Schizophrenia, Pangsilathong hospital, Kamphaeng Phet province / ประวิทย์ พันภู / 2559 /Full Text
Subject
โรคซึมเศร้า -- ผู้ป่วย
โรคจิตเวช
Mental health
Mental disorders
280 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบย่อต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the brief cognitive behavior therapy program on depression among alcohol dependent patients, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วราภรณ์ ประพันธ์ศรี / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
โรคซึมเศร้า
การบำบัด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22