ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 ความสามารถในการแข่งขันการผลิตน้ำตาลและเอทานอลจากอ้อยของประเทศไทย = The Competitiveness of sugar and ethanol productions from sugarcane in Thailand / ดวงมณี พวกพล / 2559 /Full Text
Subject
ผลิตผลเกษตร
ของเสียทางการเกษตร
น้ำตาล -- การผลิต
เอทานอล -- การผลิต
242 ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = Success in implementation of agricultural activities of young farmer project in Suksasongkhro Chiang Mai School / สัญจนา สิงห์ใจ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
243 ความหลากหลายของเชื้อรากลุ่ม Helminthosporium บนพืชวงศ์ Poaceae ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Diversity of Helminthosporium fungal group on Poaceae plants in upper Northern Thailand / ชนกเนตร เสนวรรณะ / 2559 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรคพืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
เชื้อรา
หญ้า
244 คอนกรีตมวลเบาจากต้นข้าวโพด = Lightweight concrete block from corn stalks / เสาวนีย์ ศึกษา / 2559 /Full Text
Subject
คอนกรีตน้ำหนักเบา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ข้าวโพด
245 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการเชื่อมแผ่นฟิล์มนำไฟฟ้าแอนนิโซโทปิก = Parameters optimization of anisotropic conductive film bonding process / คเชนทร์ สุริยะสา / 2559 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
การออกแบบการทดลอง
ฟิล์มบาง
246 คาร์บอกซีเมทิลเลเต็ด สตาร์ช โพรพิโอเนท : การเตรียม สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และสมบัติในการเป็นสารทาอิมัลชัน = Carboxymethylated starch propionate : Preparation, physico mechanical and emulsifying properties / ศรัญญา ไชยวารีย์ / 2559 /Full Text
Subject
ตัวนำยา
เภสัชเคมี
อิมัลชัน
247 คุณภาพของรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Accrual quality of companies listed in services industry in the Stock Exchange of Thailand / ไพรินทร์ วัฒนพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
อุตสาหกรรมบริการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
248 คุณภาพของรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ = Accrual quality of companies listed on market for alternative investment / ดาวเรือง แสงคำ / 2559 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
บริษัทมหาชน
249 คุณภาพของรายการคงค้างของบริษัทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Accruals quality of property and construction companies listed on The Stock Exchange of Thailand / ธดากรณ์ นวลศรี / 2559 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การบัญชี
สินค้าคงคลัง
บริษัทมหาชน
250 คุณสมบัติของดินเพื่อใช้สำหรับการระบุดินทางนิติวิทยาศาสตร์ = Soil Properties for Forensic Soil Identification / เพียรทิพย์ ด่านสุวรรณเมฆ / 2559 /Full Text
Subject
ดิน -- การวิเคราะห์
ดิน -- องค์ประกอบ
นิติวิทยาศาสตร์
251 ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สำหรับระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้าน ก๊าซและน้ำมัน = Key performance indicators for the quality assurance system, ISO 9001:2008, of oil and gas. construction contractor / สวรรค์ ฉัมมาลี / 2559 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพ
252 ต้นทุนการผลิตมะเขือเทศภายใต้พันธะสัญญา อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Tomato production cost of contract farmer in Hod District, Chiang Mai Province / จตุรฉัตร สินสกลวัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ต้นทุนและประสิทธิผล
มะเขือเทศ -- การปลูก
253 ต้นทุนทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Educational cost of primary school students in Mae Rim District, Chiang Mai Province / พนารัตน์ มาณกิจ / 2559 /Full Text
Subject
ต้นทุนต่อหน่วย
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
254 ต้นทุนห่วงโซ่อุปทานของผลผลิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มูลนิธิโครงการหลวง = Supply chain costs of product from Nong Hoi Royal Project Development Center / วิราภรณ์ นันต๊ะ / 2559 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
การบริหารงานโลจิสติกส์
255 ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยวและผลกระทบที่มีต่อค่าจ้างภายใต้กรอบแนวคิดของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย = Human capital indicators and impact on wages of tourism industry in field of travel services under framework of ASEAN liberalization in Chiang Mai and Chiang Rai province / โสภิดา โสพิณ / 2559 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงราย
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
256 ตัวแบบกระบวนการเชิงซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กร ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Personal software process model for in-house software development of Education Faculty, Chiang Mai University / พรชลิต เสนะสุทธิพันธุ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
257 ตัวแบบตรวจสอบอัตลักษณ์ผ้าตีนจกแม่แจ่มด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง = Identification model for hem piece of Tube-skirt from Mae Jam using machine learning techniques / วราพล ชัยมณี / 2559 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ผ้าตีนจก
การทอผ้า -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
258 ทัศนคติการเป็นมารดา ความอ่อนล้า และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของมารดาวัยรุ่น = Maternal attitude, fatigue and functional status among adolescent mothers / ช่อผกา คงต้นกุล / 2559 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดาและเด็ก
มารดาวัยรุ่น
259 ทัศนคติของครูต่อการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Attitudes of teachers towards inclusive learning in public and private schools under the jurisdiction of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 / พรพิมล ไชยารักษา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
โรงเรียนรัฐบาล -- เชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
ครู -- ทัศนคติ
ครู -- เชียงใหม่
260 ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด = Attitudes of members toward Fang onion growers Cooperative Limited / ธัญญาภรณ์ แสงมูล / 2559 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ฝาง (เชียงใหม่)
สหกรณ์การเกษตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22