ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการเมืองเกษตรสีเขียวในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmer knowledge and attitude towards green agriculture city project in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / วรรณวิภา ประวะภูตา / 2559 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- ทัศนคติ
โครงการพัฒนาการเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
222 ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์ = Food safety knowledge and behavior among pregnant women / วายุรี ลำโป / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการผดุงครรภ์
ครรภ์ -- แง่โภชนาการ
ครรภ์
223 ความรู้สำคัญสำหรับการพัฒนาบรรณาธิการสร้างสรรค์ในดิจิทัลแมกกาซีน = Critical knowledge for creative editor development in digital magazine / เกศราภร อินทนา / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
224 ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของเจนเนอเรชันวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Work-life balance of generation Y in Mueang Chaing Mai District / พงศธร อุปถัมภ์ / 2559 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน) -- เมือง (เชียงใหม่)
เจนเนอเรชันวาย -- เมือง (เชียงใหม่)
225 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสถานการณ์การแพร่เชื้อมาลาเรีย ในตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Relevance of climate change on Malaria transmission in Pha Bong Sub - district, Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son Province / ดวงนภา ลาภใหญ่ / 2559 /Full Text
Subject
มาลาเรีย -- การแพร่ระบาด -- แม่ฮ่องสอน
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
226 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับผลตอบแทนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate governance and executive compensation of companies listed on the stock exchange of Thailand / นริศรา คำโพธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้บริหาร -- ค่าจ้าง
227 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate governance and stock value of listed companies in the stock exchange of Thailand / เพิ่มยศ ตันสกุล / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
228 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรกับค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between earnings management and executive compensation of listed companies in the Stock Exchange of Thailand / วราพร พรมมาลา / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจัดการกำไร
ค่าจ้าง
229 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสินค้าคงคลังกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between inventory management and profitability of companies listed in agro and food industry on the stock exchange of Thailand / บุปผา คำนวน / 2559 /Full Text
Subject
บริษัทมหาชน
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
230 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสินค้าคงคลังกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between inventory management and profitability of companies listed in consumer products industry on The Stock Exchange of Thailand / ทิพย์ยุภา อุดมใหม่ / 2559 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การบัญชี
บริษัทมหาชน
สินค้าคงคลัง
231 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินค่าแบรนด์องค์กรกับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate brand valuation and corporate social responsibility disclosure of companies listed on the stock exchange of Thailand / คทาชา ศรีฟ้าเลื่อน / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- ไทย
การจัดการกำไร
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
232 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผลกำไรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพลิกฟื้นของบริษัทจดทะเบียนในช่วงพลิกฟื้นกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ = Relationship between changes in earnings and turnaround factors of listed companies during turnaround periods in The Stocks Exchange of Thailand and The Market for Alternative Investment / สินีรัตน์ อุดมทรัพย์มั่น / 2559 /Full Text
Subject
บริษัทมหาชน
233 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ = The Relationship between disclosure of social and environmental responsibility and stock price of companies listed in market for alternative investment / พงษ์ดนัย ยาวิชัย / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูล
234 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate social responsibility disclosure and firm performance of listed companies in The Stock Exchange of Thailand / รัชพรรณ ชีพพานิช / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทมหาชน
235 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าตราสินค้า กับความภักดีของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationships among service quality perception, brand equity perception and customer loyalty to a commercial bank in Amphoe Mueang, Chiang Mai / ฐิติมา ตารังษี / 2559 /Full Text
Subject
ความภักดีของลูกค้า
ความพอใจของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
ธนาคารพาณิชย์ -- เมือง (เชียงใหม่)
ธนาคารพาณิชย์ -- บริการลูกค้า
236 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศทางจริยธรรมในองค์การและความตั้งใจในการลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความพึงพอใจในงาน = Relationship between perceived organizational ethical climate and turnover of nurses: Mediating role of job satisfaction / วิลาสิณี เอื้องกิตติกุล / 2559 /Full Text
Subject
จริยธรรมในการทำงาน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
237 ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองสลับสับเปลี่ยนมาร์คอป = The Relationship between the export of small and medium enterprises and the electricity consumption of Thailand using Markov Switching Model / จริยา ผลประสิทธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดกลาง -- ไทย
ธุรกิจขนาดย่อม -- ไทย
สินค้า -- การขนส่ง
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย
238 ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลือเฟือของทรัพยากรขององค์การกับผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between organizational slack and financial performance of companies listed on the stock exchange of Thailand / กุลรภัส แสงวณิช / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียน -- ไทย
เงินทุน
หลักทรัพย์
239 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between earnings quality and operating efficiency of listed companies in the stock exchange of Thailand / พัชรา แซ่อึ้ง / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมหาชน -- การเงิน
กำไร
240 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ = Relationship between cash flow ratio and profitability of companies listed on the market for alternative investment (mai) / ปรียานุช วงษ์สีชา / 2559 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมหาชน
การบัญชี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22