ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปั่นจักรยานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อเสนอแนะโอกาสทางธุรกิจ = A Study of cyclist behavior in Mueang Chiang Mai District towards cycling activities for business opportunities / ธฤษณุ ปัญญารัตน์ / 2559 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
การขี่จักรยาน
182 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสายสุทธานภดลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา = Education to enhance the museum exhibits pratamnak Sai Suddha Nopadon building museum of Suan Sunandha Rajabhat University / กัญญาศิริ มั่นคงหัตถ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิพิธภัณฑ์ -- การจัดการ
พิพิธภัณฑ์ -- การจัดแสดง
183 การส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา = Promoting mathematical reasoning of Grade 8 Students Through learning activities provision focusing on formative assessment / กรสมรรถ จันทร์ใส / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การแก้ปัญหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
184 การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้และพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพ = Perceived organizational support and proactive work behavior among registered nurses ;Perceived organizational support and proactive work behavior among registered nurses / กนกวรรณ สังหรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
พยาบาล -- พฤติกรรม
พยาบาล
Nursing
185 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Building rapport between teacher and students in the mathematics classroom at the lower secondary education level / คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ / 2559 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน -- ไทย
186 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of e-book entitled Local traditions and culture in Doi Lo district for mathayom suksa 1 students / พระสุจริต เป็งอินตา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสามหลัง (เชียงใหม่)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สื่อการสอน
นักเรียน -- เชียงใหม่
187 การสำรวจวิธีการประมาณการค่าอำนวยการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคาร = A Survey on the method of overhead cost estimation for building construction project / กนกศักดิ์ โล่ห์สุวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
188 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของผู้นำนมัสการคริสตจักรสังกัดสหกิจคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่ = Persuasive communication of worship leaders from the Evangelical Fellowship Church in Chiang Mai Province / มานาทิพย์ ณ เชียงใหม่ / 2559 /Full Text
Subject
การศึกษาทางคริสต์ศาสนา
คริสต์ศาสนา
คริสตจักร
การสื่อสาร
189 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการทำความสะอาดขาวงจรรวมด้วยวิธีอิเล็คโทรไลติกและการพ่นยิงแบบเปียกโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimal parameter of integrated circuit lead cleaning from electrolytic and Wet-abrasive blasting method using design of experiment technique / หิรัญญิการ์ จันทร์จรมานิตย์ / 2559 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
190 การอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและพิธีกรรมการจัดการงานศพของคนไทยอง บ้านทากู่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Conservation, inheritance of tradition and ritual funeral management of Tai Yong People, Ban Tha Ku, Mae Tha District, Lamphun Province / ปฐมากร สรณวัชรเอกากุล / 2559 /Full Text
Subject
พิธีศพ -- แม่ทา (ลำพูน)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- แม่ทา (ลำพูน)
กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
191 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการสร้างกลองหลวงในจังหวัดลำพูน = Conservation and distributing wisdom of Klong-Luang in Lamphun Province / วราภรณ์ ปานเกิดผล / 2559 /Full Text
Subject
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ไทยอง
กลองหลวง
192 การอนุรักษ์และพัฒนาโบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอนุสรณ์สถานของคริสต์ศาสนา นิกายโปรแตสแตนท์ คณะอเมริกัน เพรสไบทีเรียน = Conservation and development of the Chiang Mai Christian school church, Mueang District, Chiang Mai Province for christianity protestant monument, American presbyterian mission / ปรีชา บุญประเสริฐ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โบสถ์ -- เมือง (เชียงใหม่)
วัดคริสต์ศาสนา
193 การอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อยวัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก = Conservation and transmission bathing tradition of Phra Borommathat Kaeng Soy, Phra Borommathat Kaeng Soy Temple, Ban Na Sub-district, Sam Ngao District, Tak Province / รับขวัญ สำเนียง / 2559 /Full Text
Subject
วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย
ตาก -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สรงน้ำพระธาตุ
พระธาตุ
194 การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวน บ้านฝายมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Conservation and perpetuation of Kham-fah tradition of Thai puan in Fai Mool village, Tha Wang Pha district, nan province / เจษฎ์ พรมวังขวา / 2559 /Full Text
Subject
ประเพณีกำฟ้า (น่าน)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ท่าวังผา (น่าน)
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย -- ท่าวังผา (น่าน)
ศิลปวัฒนธรรม -- ท่าวังผา (น่าน)
น่าน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
195 การออกแบบงานทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด = Designing mathematical tasks for developing mathematical thinking of upper secondary school students in the classroom taught through open approach / ชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การเรียนรู้แบบเปิด
196 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าวกล้องงอกอินทรีย์ของ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Packing design for organic germinated brown rice of Dok-kham organic farming group in Phrao District, Chiang Mai Province / ศนิษา เดชวงศ์ยา / 2559 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อาหาร
ข้าวกล้องงอก -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
197 การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของกระดาษลูกฟูกโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Design and development of corrugated sheetboard shelf using and quality function deployment technique / พิมพรรณ นะงอลา / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
การควบคุมการผลิต
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
กระดาษลูกฟูก
198 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูจากลูกหม่อนโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Design and development of mulberry shampoo using quality function deployment techniques / โชติพัฒน์ ธีรอังคณานนท์ / 2559 /Full Text
Subject
แชมพู -- การผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
199 ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุทางอาญา = Legal limitations concerning crime scene investigation / พิมลพัชร ประเสริฐกิตสิริ / 2559 /Full Text
Subject
พยานหลักฐาน
การสอบสวนคดีอาญา
นิติวิทยาศาสตร์
การสืบสวน
200 ข้อต่อสู้และการตัดสินในคดีสิทธิชุมชน : ศึกษากรณีไร่หมุนเวียน = Dispute and judgement in the community rights cases : a case study of rotational / ปรเมศวร์ สุริยวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
สิทธิชุมชน
ชุมชน
การทำไร่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22