ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 428 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Kirakira name กับความเปลี่ยนแปลงของระบบครอบครัวตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ถึงปัจจุบัน = Kirakira name and the changes of the family system since 1990 to present / ยูมิโกะ ชิมะ / 2559 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ญี่ปุ่น -- ภาวะสังคม
ครอบครัว
2 กระบวนการพัฒนาต้นแบบชุมชนบริหารจัดการตนเอง:กรณีของตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of community Self-management model: the case of Chompoo Sub-district Sarapee District, Chiang Mai Province / ยนตรการ จินะคำปา / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น
3 กราฟระดับปลอดภัยที่ถูกปรับปรุงสำหรับเลือกการสุ่มเกินและการสุ่มขาด = Improved safe level graphs for selecting appropriate over and under-samplings / ปุณณเมธ กันนะ / 2559 /Full Text
Subject
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
การสุ่มตัวอย่าง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 กว่าจะมาเป็นใจที่พอเพียง = On becoming the sufficiency mind / ศิริพร เจนใจ / 2559 /Full Text
Subject
ความตระหนักในศักยภาพตน
การจัดการตนเอง (จิตวิทยา)
จิตวิทยา
เศรษฐกิจพอเพียง
5 การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเทียบเรือแบบผสมโดยการประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค = Solving hybrid layout berth allocation problem by particle swarm optimization algorithm / ณรงค์ธร พินทอง / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ท่าเรือ
6 การเข้าร่วมตลาดแรงงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Labor force participation of bachelor degree graduates from Chiang Mai University / จันทิมา ทับไธสงค์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตลาดแรงงาน
7 การควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรสที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora nicotianae = Control of leaf blight and fruit rot of passion fruit diseases caused by Phytophthora nicotianae / ธิดารัตน์ จันทรามูล / 2559 /Full Text
Subject
เสาวรส -- โรคและศัตรูพืช
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
8 การควบคุมหนอนเจาะลำต้นกาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) ในสภาพแปลงปลูก = Control of coffee white stem borer, xylotrechus quadripes chevrolat (coleoptera: cerambycidae) in field conditions / พีระยา คำดี / 2559 /Full Text
Subject
กาแฟ -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช
ศัตรูพืช -- การควบคุม
9 การคัดเลือกไก่เบรสเพื่อสร้างพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 1 = Selection of bresse chicken for F1 breeding stock / วิไลพร ทัณฑะรักษ์ / 2559 /Full Text
Subject
ไก่เบรส
ไก่เบรส -- การปรับปรุงพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
10 การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง = Perceived patient safety management among nursing personnel in Fort Surasakmontri Hospital, Lampang Province / วราภรณ์ ศรีรัตนา / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ลำปาง
ผู้ป่วย -- การดูแล
11 การจัดการความรู้การตรวจสอบสิทธิ์กู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด = Knowledge management of client loan right assessment of Chiang Mai Teacher's Thrift & Credit Cooperative Ltd. / จุไรรัตน์ ศิริแก้ว / 2559 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้ -- เชียงใหม่
12 การจัดการความรู้ในการพัฒนาทักษะแรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง = Knowledge management of the new workforce skill development in dried longan industry / วินิตย์ ขันดี / 2559 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
การบริหารองค์ความรู้
13 การจัดการความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ทำงานในพื้นที่เดียวกัน = Risk management in software development in a distributed team / ภูมิปัญญา เฉียบแหลม / 2559 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
การบริหารความเสี่ยง
14 การจัดการงบประมาณภายใต้สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Budget management under changing conditions of Faculty of Agriculture of Chiang Mai University / ชนนิกานต์ แก้วเทพ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- คณะเกษตรศาสตร์ -- งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- คณะเกษตรศาสตร์ -- การเงิน
สถาบันอุดมศึกษา -- งบประมาณ
15 การจัดการเชิงความร้อนของระบบนำความร้อนทิ้งกลับคืนในโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเอฟจีดี และตัวอุ่นอากาศ = Thermal management of waste heat recovery system in coal-fired power plant for temperature control of FGD and air preheater / พนมกร ทองพัฒนกุล / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
16 การจัดการด้านการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟสด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Marketing management and consumers' behavior towards coffee in brewed coffee shop, Salaya Sub-district, Phuttamonthon District, Nakhonpathom Province / พีรพัฒน์ วัฒนวิทย์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- พุทธมณฑล (นครปฐม)
กาแฟ -- การบริโภค -- พุทธมณฑล (นครปฐม)
การตลาด
17 การจัดการปัญหาการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 = Managing problems in expanding water pipe distribution of Provincial Waterwork Authority Regional Office 9 / วรุตม์ วงศ์บิดา / 2559 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
วิศวกรรมประปา
การประปา
การประปา -- การเดินท่อ
18 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เพื่อส่งเสริมการคิดทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Learning provision through everyday life activities on relations and functions to promote algebraic thinking of grade 10 students / ณัฐกานต์ รัตนสังข์ / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พีชคณิต
19 การจัดการเรียนรู้ทฤษฎีกราฟโดยโครงงานเป็นฐาน = Project based learning management in graph theory / เบญจพร แก้วสา / 2559 /Full Text
Subject
ทฤษฎีกราฟ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- คู่มือ
20 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Learning provision to promote mathematics problem solving ability on complex numbers of grade 11 students / จิตรลดา คันธะวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนเชิงซ้อน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22