ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 = Inclusive education administration of inclusive schools, Chiang Rai primary education service area office 3 / ชัชวาลย์ ใจอินทร์ / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การศึกษาแบบเรียนร่วม -- เชียงราย
162 การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Learning management administration towards ASEAN community of basic education institutions in Phrao district, Chiang Mai province / เจียรนัย ภูดอนตอง / 2558 /Full Text
Subject
สมาคมอาเซียน
การพัฒนาการศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การบริหาร
163 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามคู่มือหลักสูตรอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 = Administration and management institution curriculum using ASEAN curriculum handbook under the secondary educational service Area Office 34 / ธนัฏฐ์ แสนแปง / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สมาคมอาเซียน
หลักสูตร
กลุ่มประเทศอาเซียน
164 การบังคับใช้ พินัยกรรมชีวิต ในสถานบริการสาธารณสุข = Implementation of Living Will in Public Health Care Unit / ศิรินุช ศรีสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
พินัยกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สถานบริการสาธารณสุข
165 การปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเอกชน = Surgical site infection surveillance practices and related factors among private hospitals / กัญญ์นิฏฐา วงษ์ศิริ / 2558 /Full Text
Subject
Infection control
Surgical wound infection -- prevention & control
166 การปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลรัฐ = Surgical site infection surveillance practices and related factors smong government hospitals / ชนาธิป หาหลัก / 2558 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
167 การปฏิบัติของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด = Practices of nurses and related factors on developmental care for preterm infants / ดลก์พร มาตยาบุญ / 2558 /Full Text
Subject
Child development
Infant, premature
Nursing
168 การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในเขตพื้นที่ความขัดแย้ง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส = Performance of district chief officers in conflict zone, Rueso District, Narathiwat Province / สมชาย กะหลู่ / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- รือเสาะ (นราธิวาส)
การปกครองท้องถิ่น -- รือเสาะ (นราธิวาส)
ปลัดอำเภอ
169 การประดิษฐ์เซรามิกและฟิล์มที่มีพีแซดทีเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับประยุกต์ด้านตัวขับเร้า = Fabrication of PZT-based ceramics and films for actuator applications / พิชิตชัย บุตรน้อย / 2558 /Full Text
Subject
วัสดุศาสตร์
ฟิล์มหนา
เซรามิก
170 การประดิษฐ์ฟิล์มคอมโพสิตของกราฟีนและดีบุกออกไซด์ที่เจือด้วยอินเดียมเพื่อใช้เป็นตัวรับรู้แก๊ส = Fabrication of GrapheneIn-doped SnO2 composite films for use as gas sensors / ขนิษฐา อินยาวิเลิศ / 2558 /Full Text
Subject
อนุภาคนาโน
171 การประมาณค่ากำลังอัดของอิฐมวลเบาโดยใช้เครื่องกดไฮดรอลิกส์ขนาดเล็ก = Compressive strength estimation of lightweight concrete block using small hydraulic pressing machine / บวรวุฒิ พรมถาวร / 2558 /Full Text
Subject
อิฐมวลเบา
ไฮดรอลิกส์
172 การประเมินการเชื่อมต่อทางอากาศของสนามบินในประเทศไทย = Evaluation of air connectivity of airports in Thailand / สุภาพร คำเตจา / 2558 /Full Text
Subject
การเดินทางทางอากาศ
คมนาคมทางอากาศ
การบิน
สนามบิน
173 การประเมินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of human resource development between Faculty of Law and Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University / ณัฐพล วงค์อ้าย / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารงานบุคคล
174 การประเมินการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านอยู่อาศัยในภาคเหนือของประเทศไทย = Investment analysis of photovoltaic rooftop systems for residences in Northern Thailand / สุริยนต์ ชมดี / 2558 /Full Text
Subject
ค่าไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้า -- การลงทุน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
175 การประเมินความคุ้มทุนของการซ่อมผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม = Cost effectiveness of asphalt concrete road pavement repairs by activities based coasting / นที เทพโภชน์ / 2558 /Full Text
Subject
ทางหลวง -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ถนน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
176 การประเมินความเสี่ยงการใช้ระบบงานสาธารณูปโภคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Risk assessment in implementation of industrial solution utilities of provincial electricity authority Ko Kha district, Lampang province / จิรารัตน์ นุภาพ / 2558 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง
สาธารณูปโภค -- การประเมินความเสี่ยง
สาธารณูปโภค -- เกาะคา (ลำปาง)
177 การประเมินความเสี่ยงของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือของประเทศไทย = Risk assessment of maize production in Northern Thailand / รุ่งทิวา สุยะ / 2558 /Full Text
Subject
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ -- การปลูก -- ไทย (ภาคเหนือ)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
178 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ และแบบจำลองความน่าจะเป็นของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาที่เพาะแยกได้จากกระบวนการผลิตสุกรในฟาร์มแม่พันธุ์ เปรียเทียบระหว่างฟาร์มสุกรในรูปแบบการเลี้ยงแบบสหกรณ์และฟาร์มสุกรในรูปแบบการเลี้ยงแบบครบงวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Quantitative risk assessment and probabilistic model of salmonella contaminated in swine Sow-Unit production comparing between Co-operative and integrated farm types in Upper-northern part of Thailand ดนัย สินธ{u0E / ดนัย สินธุยะ / 2558 /Full Text
Subject
ซาลโมเนลลา
จุลินทรีย์ในอาหาร
สุกร -- การผลิต
ฟาร์มสุกร
179 การประเมินความเสี่ยงแผ่นดินไหวของส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างของอาคารโรงพยาบาลในเชียงใหม่ = Seismic risk assessment of nonstructural components of Hospital Buildings in Chiang Mai / กิตติพงษ์ สุนันต๊ะ / 2558 /Full Text
Subject
อาคาร -- การสั่นสะเทือน
การประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว
อาคารโรงพยาบาล
อาคาร -- การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
แผ่นดินไหว -- เชียงใหม่
180 การประเมินความหนาของกระดูกเบ้าฟันด้านริมฝีปากและปริมาตรเบ้าฟันของฟันตัดซี่กลางบนจากภาพรังสีโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี = Assessment of labial alveolar bone thickness and socket volume of central maxillary incisors from radiography cone beam computed tomography / พิมพ์วดี อาษา / 2558 /Full Text
Subject
กระดูกเบ้าฟัน
ฟันปลอม
ทันตวัสดุ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58