ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การติดตามการปลูกป่าและประเมินการสูญเสียดินของพื้นที่ปลูกป่าในงานฟื้นฟูเหมืองแม่เมาะด้วยภาพดาวเทียมหลายช่วงเวลา = Monitoring forest plantations and assessing soil loss with multi-temporal satellite imageries in mae moh mine / ดวงฤทัย ชุติมาปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
การปลูกป่า -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ดิน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
142 การเตรียม การหาลักษณะเฉพาะ และการทดสอบสมบัติของ คอมโพสิตชีวภาพของพีแอลเอ พีบีเอสและผงเปลือกลำไยที่ถูกดัดแปร = Preparation, characterization and property testing of biocomposites of PLA, PBS and modified powdered longan shells / รัฐเขต พิบูลย์ / 2558 /Full Text
Subject
วัสดุเชิงประกอบ
โพลิเมอร์
ลำไย
143 การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย = Preparing mathematical readiness of preschoolers using Thai folk plays / มยุรา ประดิษฐ์ษร / 2558 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
144 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ = Prepartion for ageing of working-age workforce in Chiang Mai Province / ศรัญญา อินต๊ะวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- แง่เศรษฐกิจ
145 การเตรียมพอลิเอทิลีนออกไซด์คอมโพสิตเพื่อใช้เป็น อิเล็กโตรไลต์แบบของแข็งสำหรับลิเทียมอิออนแบตเตอรี = Preparation of poly (ethylene oxide) composites for use as solid electrolytes for Lithium Ion Batteries / ศศิธร คล่องการ / 2558 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
แบตเตอรี่
146 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนผสมของเงิน ทองคำ และแพลทินัม สำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา = Preparation and characterization of Multi-component nanoparticles of silver Gold and Platinum for use as catalysts / อริสา องอาจกิจ / 2558 /Full Text
Subject
อนุภาคนาโน
โครงสร้างนาโน
147 การเตรียมเอนโกบและเคลือบสะท้อนแสงสูงสำหรับกระเบื้องบุผนังชนิดเอิร์ทเทินแวร์ = Preparation of engobe and high-reflection glaze for earthenware wall tiles / พัชรา ศุภลักษณ์เมธา / 2558 /Full Text
Subject
กระเบื้อง
กระบวนการเคลือบผิว
สารเคลือบ
148 การโต้แย้งเกี่ยวกับอุดมการณ์ราชาชาตินิยมในวรรณกรรมเรื่อง ไผ่แดง โดยวรรณกรรมเรื่อง ไผ่ตัน = The royal nationalist ideology argument in Pai Dang by Pai Uun literatures / วัชระพงษ์ พงค์ถิ่น / 2558 /Full Text
Subject
ชาตินิยม
วรรณกรรมกับสังคม
วรรณกรรมการเมือง
149 การถอดบทเรียนคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหม้อ จังหวัดเชียงใหม่ = Lesson learned about characteristics of a successful entrepreneur of Ban Mor Rice seed producer group, Chiang Mai Province / สิทธิพงษ์ ยิ่งงามแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- เชียงใหม่
ความสำเร็จทางธุรกิจ -- เชียงใหม่
การจัดการอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
150 การถอดบทเรียนคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = Lesson learned about characteristics of a successful entrepreneur of Mae Cham crispy pork skin business community enterprise, Maejo Municipality, Chiang Mai Province / อัจฉรา มานิตย์ / 2558 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- เชียงใหม่
ความสำเร็จทางธุรกิจ
151 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยากจากสมุนไพรต่อเชื้อคอยเฮอร์ปีส์ไวรัส (เคเอชวี) ในนอกกาย = An Efficiency test of the medicinal plant crude extracts on Koi herpesvirus (KHV) in vitro / ธีระพงศ์ โปธา / 2558 /Full Text
Subject
ปลาคาร์ฟ
ปลาคาร์ฟ -- โรค
คอยเฮอร์ปีส์ไวรัส (เคเอชวี)
152 การทดสอบประสิทธิภาพระดับต่ำของตลาดหลักทรัพย์ลาว = A Test of weak-form market efficiency of Lao stock exchange / แก้วประเสริฐ คำมีศรี / 2558 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์ -- ลาว
ตลาดหลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
ตลาดทุน
ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย์
153 การทำนายระยะเวลาการบูรณะโครงสร้างโบราณสถานก่ออิฐถือปูนในเขตเมืองเชียงใหม่ที่รับแรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์โดยใช้สมการทำนายการเสื่อมสภาพของวัสดุ = Prediction of restoration period of historic masonry structures in Chiang Mai city subjected to static and dynamic forces using material deterioration prediction equation / อมรฤทธิ์ อินต๊ะ / 2558 /Full Text
Subject
พลศาสตร์
อิฐ
โบราณสถาน -- การบูรณะและการสร้างใหม่
154 การแนะนำส่วนของหน้าเว็บโดยใช้เอ็นแกรมที่ได้จากการจดบันทึก = Web page segment recommendation using N-gram based on note taking / บุรินทร์ ธัญน้อม / 2558 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
155 การบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Food consumption and nutritional status of students at Ban Don Kaew School, Mae Rim District, Chiang Mai Province / พัชรีพัณณ์ สิทธิวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
นักเรียน -- โภชนาการ
บริโภคกรรม
156 การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Dietary consumption in patients with peripheral artery disease in Maharsj Nakorn Chiang Mai hospital / อรพินท์ พงษ์ธรรม / 2558 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ผิดปกติ -- โภชนบำบัด
อาหารสำหรับผู้ป่วย
157 การบริหารโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพื่อชุมชนแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Project management of twig and leaf bank for Maehia community, Mueang district, Chiang mai province / คณิตา ชะอุ่ม / 2558 /Full Text
Subject
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ใบไม้
การนำกลับมาใช้ใหม่
158 การบริหารงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Administration of learning process development in Ban Arunothai School, Chiang Mai province / นันทพร ปัญญาสูง / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
การเรียนรู้
159 การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34 = Management of student quality development activity of Chiang Mai secondary schools, secondary educational service area office 34 / ธิดารัตน์ พุทธิมา / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34
การบริหารการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
160 การบริหารจัดการน้ำท่วมพื้นที่ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Flood management in Napoon Subdistrict, Wangchin District, Phrae Province / วุฒิกร งามประภาสม / 2558 /Full Text
Subject
น้ำท่วม -- วังชิ้น (แพร่)
การจัดการน้ำ -- วังชิ้น (แพร่)
การป้องกันน้ำท่วม -- วังชิ้น (แพร่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58